Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina

- 13. svibnja 2022.

KLASA: 372-03/22-01/4
URBROJ: 2182-9-22-2
Oklaj, 12. svibnja 2022. godine

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22- 01/4, URBROJ: 2182-9-22-1 od 11. svibnja 2022. godine i čl. 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br.125/11, 64/15 i 112/18) te članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 04/16 i 07/16), Općinski načelnik Općine Promina raspisuje:

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina

1. Daje se u zakup poslovni prostor koji se nalazi na adresi: Put kroz Oklaj broj 138, 22303 Oklaj, odnosno nalazi se na prvom katu zgrade katastarske oznake 2531 k.o. Oklaj i koji ima površinu 58,65 m².
2. Prostor iz točke 1. služio bi za obavljanje uredskih poslova.
3. Početna zakupnina mjesečno iznosi 36,00 Kn/m².
4. Vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup je dvije godine.
5. Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 dana od dana objave natječaja na službenoj Internet stranici Općine Promina i javnom glasilu Radio postaja Drniš d.o.o.
6. Iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki natjecatelj je 2.111,40 Kn.
7. Poslovni prostor može se pregledati svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati
8. Otvaranje pisanih ponuda biti će u zgradi Općine Promina na adresi: Put kroz Oklaj 144, Oklaj, u Uredu Jedinstvenog upravnog odjela, dana 23. svibnja 2022. godine u 12:00 sati.
9. Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini ili Republici Hrvatskoj.
10. Ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda može odrediti punomoćnika koji je dužan, najkasnije do otvaranja ponuda, Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).
11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Općinskog načelnika, sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
12. Zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te, ukoliko nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.
13. Ne postoji pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu.
14. Prilikom sklapanja ugovora izabrani ponuditelj je dužan Općini predati solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kuna kao jamstvo urednog izvršenja ugovora.
15. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
16. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima elektronskim putem u roku 10 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.
17. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec, po zaprimljenim računima.
18. Budući zakupnik prihvaća odredbu povećanja ili smanjenja zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa prema odluci Općinskog načelnika.

Pravo natjecanja imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za čiju namjenu se poslovni prostor daje u zakup.
Zakupodavac zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere niti jednog ponuditelja i poništi natječaj.

Ponuda treba sadržavati:
• osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, OIB fizičke osobe, odnosno naziv, sjedište i OIB pravne osobe)
• naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi
• rješenje o upisu u sudski registar, odnosno odgovarajući upisnik iz kojeg je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti za čiju se namjenu doslovni prostor daje u zakup
• opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru
• ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
• kopiju domovnice i osobne iskaznice za fizičke osobe
• dokaz o uplati jamčevine u iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine
• IBAN tekućeg ili žiro računa natjecatelja, na koji će mu se vratiti jamčevina ukoliko ne bude izabran
• Potvrdu da nema dospjelih, a nepodmirenih prema Općini Promina i tvrtkama u njenom vlasništvu, kao ni državnom proračunu

Jamčevina se plaća na račun Općine Promina IBAN: HR8723900011829800000, model plaćanja: HR68, poziv na broj primatelja: 7757-OIB ponuditelja.
Pisane ponude s prilozima mogu se predati neposredno na protokol ili poštom, u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, s naznakom: „Ne otvaraj  natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Međusobni odnosi zakupodavca i zakupnika regulirat će se ugovorom o zakupu u skladu sa zakonom i općim aktima zakupodavca.

Općinski načelnik:
Tihomir Budanko

Natječaj je objavljen i na www.promina.hr –  na poveznici:

https://promina.hr/images/04_NATJECAJI/2022/05_13/Natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnog_prostora.pdf

Tagged as

Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian