U okviru programa ‘Zaželi’ Općina Promina zapošljava 10 žena

- 21. studenoga 2018.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-405, od 3. rujna 2018.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0224, KLASA: 910-04/18-07/199, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1, od 27. rujna 2018. godine, te članka 54. st. 1. al. 15. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 02/18, 07/18) načelnik Općine Promina objavljuje

JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Žene radeći pomažu“
iz prijavnog programa “Zaželi – program zapošljavanja žena”

za radno mjesto- radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.
Program “Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: 11 naselja Općine Promina, Šibensko-kninska županija
Broj traženih radnica: 10 (deset)
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: djelomična
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad
Razina obrazovanja:
– nezavršena osnovna škola,
– osnovna škola niži razredi,
– završena osnovna škola,
– najviše završena srednja škola 3 godine ili
– najviše završena srednja škola 4 godine.
Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine:
– nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
– starije od 50 godina,
– žene s invaliditetom,
– žrtve trgovanja ljudima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– azilantice,
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama,
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
– pripadnice romske nacionalne manjine,
– beskućnice,
– majke s troje ili više malodobne djece,
– majke djeteta s teškoćama u razvoju,
– majke djeteta oboljelog od malignih bolesti,
– samohrane majke,
– osobe slabijeg imovinskog statusa
( u ovu ciljanu skupinu razumijevaju se osobe koje žive u obitelji čiji mjesečni prosjek oporezivih primanja u prethodnoj godini po osobi/članu kućanstva iznosi do dvije osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi sukladno čl. 27. st. 2 Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi ( Narodne novine br. 114/14))

Opis poslova:
– rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…),
– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
– te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta.
Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– punoljetnost,
– da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave ovog Javnog poziva),
– ispis staža iz e-knjižice ili potvrdu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– vlastoručno potpisana Izjavu o pristanku na osposobljavanje (Obrazac 2)

Podnositeljice prijave u Prijavi za radni odnos (Obrazac 1) obvezne su označiti kojoj skupini pripadaju te prilažu odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. rješenje o invaliditetu, rodni listovi malodobne djece, …).

Obrazac 1 (Prijava na Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Žene radeći pomažu“) i Obrazac 2 (Izjava o pristanku na osposobljavanje) može se preuzeti u prostorijama Općine Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili na službenoj internet stranici Općine Promina: www.promina.hr

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po oglasu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Općina Promina zadržava pravo poništenja oglasa, bez posebnog objašnjenja.

Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Kontakt: najava na telefon: 022 881 018
pismena zamolba: OPĆINA PROMINA,PUT KROZ OKLAJ 144,22303 OKLAJ
e-mailom: znacelnik@promina.hr


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background