PREZENTACIJA POS-a u DRNIŠU – Donosimo uvjete po kojima možete kupiti POS-ov stan

- 20. listopada 2011.

Prezentacija programa Društveno poticane stanogradnje u Drnišu će se održati 26. listopada. 
Prezentaciju o POS-u organiziraju Agencija za posredovanje nekretninama u Hrvatskoj – APN i Grad  Drniš.
Zainteresirane građane sa programom POS-a upoznat će direktor APN-a Grga Ivezić dok će gradonačelnik Drniša Ante Dželalija govoriti o stambenim potrebama na području Drniša te o lokaciji na kojoj će se raditi POS-ova zgrada.
Riječ je o građevinskom terenu u naselju Glavica u Drnišu koji je u vlasništvu Grada Drniša. Na nedavni neobvezujući javni poziv grada javile su se naime 33 obitelji zainteresirane za kupnju stana u Drnišu u okviru POS-a.
Ujedno u službenom vjesniku Šibensko kninske županije upravo je objavljen Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju  stana u društveno poticanoj stanogradnji.
Prezentacija će se održati u dvorani drniške Glazbene škole sa početkom u 16.30 sati, pozvaju se svi zainteresirani građani da se dođu upoznati sa programom društveno poticane stanogradnje. 

 PRAVILNIK

o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje

reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, kriteriji, veličina stana, postupak i tijela za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji se grade u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Drniša, te druga pitanja u vezi s tim.

 

II. UVJETI ZA KUPNJU STANA

Članak 2.

Pravo na kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji po odredbama ovog Pravilnika imaju osobe koje kumulativno, na dan objave javnog poziva, ispunjavaju slijedeće uvjete:

 •  državljani su Republike Hrvatske,
 •  imaju prebivalište na području Grada Drniša najmanje 5 godina neprekidno
 •  podnositelj zahtjeva kao i članovi obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nisu vlasnici odgovarajuće kuće/stana, odnosno kuće/stana za odmor ili poslovnog prostora,
 •  nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, odnosno da nisu kupili stan u Programu društveno poticane stanogradnje i otuđili ga nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno pravnog raspolaganja ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom.

Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva da bi mogao biti kupac stana treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti za odobravanje bankovnog kredita koje određuje poslovna banka u skladu s uvjetima utvrđenim u ugovoru o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se: bračni drug, potomak, roditelji i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati.

Odgovarajućom kućom ili stanom u vlasništvu u smislu ovog Pravilnika smatraju se kuća ili stan opremljeni infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) koji udovoljavaju higijensko tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine 35 m2 korisne površine za 1 osobu odnosno za svaku daljnju osobu još 10 m2.

 

III. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Članak 3.

Red prvenstva prema kojemu građani stječu pravo na kupnju stana određuje se na temelju bodovanja sljedećih kriterija:

 •  stambenog statusa i uvjeta stanovanja,
 •  vremena prebivanja na području Grada Drniša,
 •  imovinskog stanja obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
 •  radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
 •  životne dobi,
 •  broja članova obiteljskog domaćinstva,
 •  djece predškolske dobi i djece na školovanju,
 •  školske spreme,
 •  sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 •  stupnja invalidnosti,
 •  status člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je ostvario pravo na stambeni kredit.

 

Članak 4.

 Kriteriji iz članka 3. ovog Pravilnika izražavaju se odgovarajućim brojem bodova koji se određuju prema mjerilima navedenim u točki A) do K) glave III. ovog Pravilnika.

 

A) Stambeni status i uvjeti stanovanja

 

Članak 5.

Na temelju stambenog statusa podnositelju zahtjeva pripada:

a) podnositelj zahtjeva i/ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva koji nemaju kuću/stan u vlasništvu:

 •  za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod fizičke osobe koja nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim drugom = 19 bodova
 •  za drugi status korištenja stana osim statusa navedenog u podstavku (alineji) 1. točke a) ovog članka = 16 bodova

b) podnositelj zahtjeva i/ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva koji imaju u vlasništvu i koriste neodgovarajuću kuću/stan:

 •  za kuću/stan nedostatne površine bez priključaka vode i kanalizacije i/ili struje, kao i za kuću/stan nedostatne površine koja ne udovoljava higijensko tehničkim uvjetima zdravog stanovanja (vlaga i sl.) = 10 bodova
 •  za kuću/stan dostatne površine bez priključaka vode i kanalizacije i/ili struje, te za kuću – stan dostatne površine koja ne udovoljava higijensko tehničkim uvjetima zdravog stanovanja = 8 bodova
 •  za kuću/stan nedostatne površine = 5 bodova.

 

B) Vrijeme prebivanja na području Grada Drniša

Članak 6.

 Za svaku navršenu godinu prebivanja na području Grada Drniša podnositelju zahtjeva pripada = 0,15 bodova.

 

C) Imovinsko stanje obiteljskog domaćinstva

 

Članak 7.

 Podnositelju zahtjeva na temelju imovinskog stanja njegovog obiteljskog domaćinstva pripadaju bodovi zavisno od mjesečnih prihoda po članu domaćinstva u prethodnoj (za novozaposlene u tekućoj) godini u odnosu na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini:

 • do 75%  = 8 bodova
 • 75%-100% = 4 boda
 • 100% i više = 1 bod

 

D) Radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj

 

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada = 0,15 bodova

 

E) Životna dob

 

Članak 9.

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada:

 • od 18 do 30 godina = 8 bodova
 • od 30 do 41 godine = 6 bodova
 • od 41 godine i dalje = 5 bodova

 

F) Broj članova obiteljskog domaćinstva

Članak 10.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

 •  samac = 1 bod
 •  2 člana = 3 boda
 •  3 člana = 4 boda
 •  4 člana = 5 bodova
 •  5 članova i više = 6 bodova

 

 

G) Djeca predškolske dobi i djeca na školovanju

 

Članak 11.

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na školovanju podnositelju zahtjeva pripada = 3 boda.

 

H) Školska sprema

Članak 12.

Na temelju stručne spreme odnosno akademskog stupnja obrazovanja podnositelju zahtjeva pripada:

 • doktor znanosti (dr.sc.) = 10 bodova
 • magistar znanosti (mr.sc.) = 9 bodova
 • visoka stručna sprema (ili druga istovjetna stručna sprema) = 8 bodova
 • viša školska sprema (ili druga istovjetna školska sprema) = 7 bodova
 • srednja školska sprema )= 4 boda
 • niža školska sprema = 2 boda
 • bez školske spreme = 1 bod

 

I) Sudjelovanje u Domovinskom ratu

 

Članak 13.

Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pripada:

 • od 2 do 4 mjeseca =1 bod
 • od 4 do 12 mjeseci = 2 boda
 • od 12 do 24 mjeseca = 3 boda
 • od 24 do 36 mjeseci = 4 boda
 • od 36 do 48 mjeseci i hrvatskom branitelju koji je proveo u obrani suvereniteta najmanje 6 mjeseci u razdoblju od 30.5.1990. do 15.01.1992. godine = 5 bodova
 • više od 48 mjeseci = 6 bodova

 

J) Invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva

 

Članak 14.

Na temelju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

 • za 100% invalidnosti = 10 bodova
 • za 80 do 100% invalidnosti = 8 bodova
 • za 50 do 80% invalidnosti = 5 bodova

 

K) Status člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata  koji je ostvario pravo na stambeni kredit

Članak 15.

Temeljem statusa  člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je ostvario pravo na stambeni kredit pripada = 10 bodova.

 

IV. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 16.

Sukladno odredbama Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje («Narodne novine», broj 106/04 i 25/06), veličina stana koju podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 •  za 1 osobu (GS) = od 30 m2 do 38 m2 neto korisne površine,
 •  za 2 osobe (1 S) = od 38 m2 do 42 m2 neto korisne površine,
 •  za 3 osobe (1,5 S) = od 42 m2 do 55 m2 neto korisne površine,
 •  za 4 osobe (2 S) = od 55 m2 do 60 m2 neto korisne površine,
 •  za 5 osoba (2,5 S) = od 60 m2 do 73 m2 neto korisne površine,
 •  za 6 osoba (3 S) = od 73 m2 do 77 m2 neto korisne površine,
 •  za 7 i više osoba (od 3,5 S do 5 S) = od 77 m2 do115 m2 neto korisne površine

Ako za kupnju određenog stana nema odgovarajućih podnositelja, s obzirom na broj članova domaćinstva, tada stan može kupiti bilo koji podnositelj, bez obzira na broj članova domaćinstva, s tim da za višak kvadrata plaća tržišnu cijenu stana.

 

V. POSTUPAK I TIJELA ZA ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

 

Članak 17.

Gradsko vijeće Grada Drniša na prijedlog Gradonačelnika Grada Drniša osniva Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji čiji mandat traje 4 godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od 5 članova od kojih je jedan predstavnik APN-a, a ostali predstavnici Grada Drniša.

Povjerenstvo  provodi postupka javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana u Programu POS-a, kontrolira bodovanja zaprimljenih zahtjeva te utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva (u daljnjem tekstu: Lista) koja se objavljuje na oglasnoj ploči, dnevnom tisku, te na internet stranicama Grada Drniša.

Članak 18.

Gradonačelnik objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa, a koji obavezno sadrži:

 • uvjete za sudjelovanje u postupku,
 • isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,
 • naznaku da je rok za podnošenje zahtjeva 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom tisku.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u «Slobodnoj Dalmaciji», na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Drniša, a kandidati se mogu prijaviti u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva u «Slobodnoj Dalmaciji».

Članak 19.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u pisarnici Grada ili na internet stranicama Grada Drniša (www.drnis.hr).

Članak 20.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev iz članka 19. ovog Pravilnika  mora priložiti:

1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva;

2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i za sve članove

obiteljskog domaćinstva;

3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:

a.  ugovor o najmu stana zaključen s fizičkom ili pravnom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika ili

b. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu – kući ili

c. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod trećih osoba (za podnositelja zahtjeva koji nema zaključen ugovor o najmu) ili

d. vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće;

4. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva;

5. uvjerenje  Ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

6. potvrdu Porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine;

7. izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika datu pod moralnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske odnosno da nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, odnosno da nisu kupili stan u Programu društveno poticane stanogradnje i otuđili ga nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno pravnog raspolaganja ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom, (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

8. potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu ovjerene pečatom i potpisane od poslodavca – isplatitelja;

9. potvrdu poslodavca o ukupnom efektivnom radnom stažu na području RH uz preslika radne knjižice ovjeren po poslodavcu, odnosno za umirovljenike potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom efektivnom radnom stažu na području RH;

10. dokaz o školovanju djece – potvrda škole odnosno fakulteta;

11. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (diploma, svjedodžba);

12. potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu;

13. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stupnju tjelesnog oštećenja organizma odnosno invalidnosti od 50% – 100%,

14.  druge potrebne dokaze.

Članak 21.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva, odredit će se dopunski rok od 8 dana za dopunu dokumentacije.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi iz članka 20., točaka 1., 2., 3., 5. i 7. ovog Pravilnika, takav zahtjev se neće razmatrati.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja iz glave III. ovog Pravilnika, ta osnova će se smatrati nedokazanom, te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Članak 22.

Bodovi ostvareni po kriterijima iz glave III. članka 5. do članka 16. ovog Pravilnika zbrajaju se te se na temelju njih utvrđuje Lista reda prvenstva podnositelja zahtjeva – kandidata za kupnju stana.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova prednost na Listi ima onaj koji ima više bodova po osnovi:

 • stambenog statusa
 • broja članova obiteljskog domaćinstva
 • godina života

Članak 23.

Lista reda prvenstva sadrži:

 •  redni broj
 •  prezime i ime podnositelja zahtjeva
 •  broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva
 •  ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva
 •  mjesto i datum utvrđivanja Liste

Članak 24.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Drniša u roku od 15 dana od dana objave prijedloga Liste na oglasnoj ploči Grada.

Konačnu listu utvrđuje Gradonačelnik Grada Drniša, čija odluka po prigovoru je konačni akt.  

 

Članak 25.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od četiri godine računajući od dana njezina utvrđenja.

Odlukom Gradonačelnika Grada Drniša važenje Liste može se produžiti na još četiri godine.

Osobe koje u toku trajanja liste prestanu ispunjavati uvjete na osnovu kojih su uvršteni na Listu, brišu se.

Osobe, koje su podnijele neistinite dokaze o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na Listu, brišu se.

Odluku o brisanju u smislu stavka 3. i 4. ovog članka donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Prigovor na odluku iz stavka 5. ovog članka podnosi se Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Odluka koju po podnesenom prigovoru donese Gradonačelnik je konačna.

Članak 26.

Konačna lista reda prvenstva dostavlja se Agenciji radi prodaje stanova po utvrđenom redu prvenstva.

Gradonačelnik primjerak konačne liste prvenstva iz stavka 1. ovog članka dostavlja na znanje članovima Gradskog vijeća Grada Drniša na prvoj slijedećoj sjednici koja slijedi iza donošenja konačne liste prvenstva od strane gradonačelnika.

 

 

Članak 27.

Prije sklapanja predugovora sa  Agencijom, kupac stana dužan je potpisati izjavu da i nadalje ispunjava uvjete za kupnju stana iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji ili se utvrdi da je, u međuvremenu, do sklapanja predugovora o kupnji stana nastupila koja od zapreka za stjecanje stana propisanih člankom 2. Pravilnika, taj će se podnositelj brisati s Liste te o istom izvijestiti Agencija, a u slučaju već sklopljenog predugovora o kupnji zatražit će se od Agencije da s istim raskine predugovor.

Članak 28.

Stručne, administrativne i tehničke poslove u primjeni ovog Pravilnika obavljat će Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove Grada Drniša ili drugi odjel u čijoj je nadležnosti stambena problematika.

panorama


 


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian