Javni natječaj radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Promina za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

- 10. srpnja 2019.

Temeljem odredbe članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01 do 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 81/2015 – pročišćeni tekst.), odredbe članka 54. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/18 i 07/18), članka 4. Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 01/17, 04/17 i 14/17), članka 8. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 04/16), i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Promina (KLASA:302- 02/19-01/2, URBROJ:2182/09-19-1 od dana 09. srpnja 2019.), općinski načelnik Općine Promina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Promina
za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

I.

Objavljuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Promina zarješavanje stambenog pitanja mladih obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina. Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda. Ocjenu ponuda koje pristignu u natječajnom postupku provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u sastavu od 3 člana koje posebnom odlukom imenuje općinski načelnik. Po provedenoj provjeri formalnih uvjeta i cijeni dostavljenih ponuda sukladno utvrđenim kriterijima, Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka općinskom načelniku podnosi obrazloženi prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi općinski načelnik.

II.

Građevinsko zemljište za prodaju mladim obiteljima na području Općine Promina (kat.čest. broj 290/1 i dio 289/1 k.o. Oklaj) predstavljaju dijelove građevinskih čestica za koje je potrebno ishođenje dokumenata za građenje, a nalaze se u Oklaju (prema skici u prilogu), i to kako slijede:


Napomena: Ponuditelj odnosno kupac je dužan o svojem trošku i svojem angažmanu izvršiti parcelaciju predmeta kupoprodaje (građevinsku česticu formirati u zasebnu katastarsku/zk česticu) sukladno rokovima iz ovog natječaja.

III.

Grafički prikaz oznake dijela katastarske čestice broj 290/1 i 289/1 k.o. Oklaj sastavni je dio natječajne dokumentacije.

IV.

Pod pojmom „mlada obitelj“ sukladno Odluci o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladim obiteljima radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina (u daljnjem tekstu: Odluka), smatra se ponuditelj i njegov bračni ili izvanbračni drug od kojih oboje ili barem jedno nije navršilo 40 godina života, pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, niti posjeduju nekretninu u svom vlasništvu na kojoj bi mogli izgraditi vlastitu stambenu zgradu. Mladom obitelji u smislu Odluke smatra se i jednoroditeljska obitelj odnosno samohrani roditelj s jednim djetetom ili s više djece, pod uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka.

V.

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je u skladu s procijenjenom vrijednosti zemljišta od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Gustava Červara dipl.ing.građ.(Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina, oznaka: 19/2019- 03 od 24 od ožujka 2019.), prema kojem procijenjena vrijednost neizgrađenog građevinskog zemljišta u stambenoj zoni u Općini Promina, odnosno Oklaju iznosi 41,07 kn/m2

VI.

Na javni natječaj radi prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Promina za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, može se javiti mlada obitelj koja ispunjava slijedeće opće uvjete:
 barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 40 godina života na dan raspisivanja natječaja,
 ni jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor, niti su pojedinačno ili zajedno vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
 ni jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nema u vlasništvu građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, niti su građevinsko zemljište koje su imali u vlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka,
 bračni/izvanbračni drugovi nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, niti su stekli stan prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavneske komunističke vladavine, niti su tako stečen stan otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
 bračni/izvanbračni drugovi nisu kupili stan u Programu društveno poticane stanogradnje (POS) te tako stečeni stan nisu otuđili nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno-pravnog raspolaganja, ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom,
 oba bračna/izvanbračna druga prijavi na natječaj priložu izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika, da se obvezuju stalno nastaniti na području Općine u stambenoj zgradi koju će izgraditi na čestici kupljenoj pod uvjetima iz Odluke u roku 3 mjeseca od završetka građevinskih radova, te u istom roku prijaviti prebivalište na području Općine Promina, a u protivnom, da se obvezuju Općini vratiti zemljište bez prava na povrat uplaćene kupoprodajne cijene,ili, ukoliko je u međuvremenu stambena zgrada izgrađena, da će Općini nadoknaditi ukupnu tržišnu vrijednost kupljenog zemljišta po cijeni na dan procjene koju na njihov trošak utvrdi ovlašteni sudski vještak odgovarajuće struke kojeg odredi Općina.(Izjava o promjeni prebivališta – podnositelj sam kreira obrazac s naznakom istovjetnog teksta) Na jednoroditeljsku obitelj/samohranog roditelja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe prethodnog stavka iz ovog članka.

VII.

Ponuditelj može podnijeti ponudu na natječaj za više ponuđenih građevinskih zemljišta, ali kupiti može samo jedno od njih.

VIII.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko, pod uvjetom da ispunjava ostale propisane uvjete, ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene za predmetno građevinsko zemljište. U slučaju da na natječaj za isto građevinsko zemljište stignu dvije ili više ponuda s istom cijenom, prednost ponuditelja će se utvrđivati prema sljedećem redoslijedu:
1. broju djece
2. dužini trajanja podstanarstva
3. statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
4. statusu HRVI iz Domovinskog rata
5. statusu člana obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata.

IX.

Općina Promina sufinancirat će kupovinu građevinskog zemljišta u iznosu koji odgovara zbroju postotaka od najveće ponuđene kupoprodajne cijene prema sljedećim kriterijima:
1. prema dobi ponuditelja
– za svakog bračnog/izvanbračnog druga do navršenih 40 godina života………………………………………….10 %
– za roditelja u jednoroditeljskoj obitelji/samohranog roditelja do navršenih 40 godina života………….20 %
– za svakog bračnog/izvanbračnog druga do navršenih 30 godina života………………………………………….15 %
– za roditelja u jednoroditeljskoj obitelji/samohranog roditelja do navršenih 30 godina života………….30 %
2. za svako dijete………………………………………………………………………………………………………………………..20 %
3. prema stambenom statusu
– za podnositelja ili njegovog bračnog/izvanbračnog druga koji ima status podstanara najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja natječaja……………………………………………………………………………………………………………………………….20 %
– za stanovanje kod roditelja jednog od bračnih/izvanbračnih drugova, odnosno roditelja kod jednoroditeljske obitelji/samohranog roditelja……………………………………………………………………………………………………………………15 %
4. prema stečenom obrazovanju
– za završenu srednju školu podnositelja ili njegovog bračnog/izvanbračnog druga………………………………………..10 %
– za završen doddiplomski studij odnosno stečenu višu stručnu spremu po ranijim propisima podnositelja ili njegovog bračnog druga……………………………………………………………………………………………………………………………15 %
– za završen diplomski studij ili integrirani dodiplomski i diplomski studij odnosno stečenu visoku stručnu spremu po ranijim propisima podnositelja ili njegovog bračnog druga……………………………………………………………………..20 %
5. prema visini mjesečnih primanja po članu obitelji ostvarenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je objavljen natječaj:
– preko 3.000,00 kn………………………………………………………………………………………………………………….5 %
– od 2.001,00 do 3.000,00 kn…………………………………………………………………………………………………..10 %
– od 1.501,00 do 2.000,00 kn……………………………………………………………………………………………………15 %
– do 1.500,00 kn……………………………………………………………………………………………………………………..20 %
Napomena: Postavljeni uvjeti unutar svakog kriterija međusobno se isključuju!

Okolnosti iz točke 1. dokazuju se: – rodnim listom ponuditelja i njegovog bračnog/izvanbračnog druga/vjenčani list
Oklonosti iz točke 2. dokazuju se: – rodnim listom za svako dijete, člana obitelji podnositelja i uvjerenje o prebivalištu
nadležne PP za svako dijete
Okolnosti iz točke 3. dokazuju se: – javnobilježnički ovjerenim ugovorom ili izjavom danom kod javnog bilježnika
Okolnosti iz točke 4. dokazuju se: – izvornikom ili ovjerenom kopijom svjedodžbe/diplome
Okolnosti iz točke 5. dokazuju se: – potvrdom Porezne uprave za podnositelja, bračnog ili izvanbračnog druga te punoljetnu djecu (odnosno radno sposobnu) koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu
Prava iz ovog članka na odgovarajući način ostvaruju posvojitelji u odnosu na posvojeno dijete, skrbnici djeteta koje im je odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj te udomitelji djeteta koje s njima živi u zajedničkom kućanstvu.
Ukupni iznos sufinanciranja prema navedenim kriterijima može iznositi maksimalno do 75 % postignute kupoprodajne cijene zemljišta, ali ne više od 60.000,00 kuna.

X.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku 15 dana od pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovorom o kupoprodaji utvrdit će se iznos kupoprodajne cijene postignute u natječajnom postupku, iznos sufinanciranja koji se odobrava najpovoljnijem ponuditelju sukladno kriterijima te iznos koji je ponuditelj dužan platiti Općini Promini za kupljeno zemljište, a koji se izračunava na način da se cijena postignuta u natječajnom postupku umanjuje za iznos sufinanciranja.

XI.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je ugovorenu cijenu na račun Općine Promina uplatiti jednokratno, u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od ponude, ili prihvaćenu cijenu ne plati u cijelosti, ili je ne plati u roku iz st. 1. ovog članka, ugovor će se raskinuti, tj. ugovor se raskida protekom roka iz stavka 1. ovog članka i učinkom ex lege (jer je plaćanje cijelog iznosa kupoprodajne cijene u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora bitan element ugovora), a Općina će sklapanje ugovora o kupoprodaji ponuditi idućem najpovoljnijem ponuditelju po cijeni koju je ponudio ponuditelj koje je odustao (najvećoj ponuđenoj cijeni).

XII.

Ponuditelj je dužan ishoditi akt za gradnju u roku od dvije (2) godine od dana zaključenja ugovora te pisanim putem nadležnom tijelu graditeljstva prijaviti početak gradnje u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju. Ponuditelj je dužan, u roku 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora, izgraditi stambenu zgradu do razine roh-bau.

XIII.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se s klauzulom o raskidnom uvjetu koji nastupa za slučaj da ponuditelj svojom krivnjom u roku iz članka 12. stavka 1. ne ishodi akt za gradnju i ne prijavi početak gradnje, odnosno ako u roku iz stavka 2. istog članka ne sagradi stambenu zgradu, ili je ne sagradi do ugovorene razine.
Činjenica da li je stambena zgrada izgrađena do razine roh bau utvrđuje se u roku od 30 dana od isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora, očevidom, u nazočnosti predstavnika Općine, podnositelja i ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke. O očevidu se sastavlja zapisnik, a trošak vještačenja snosi podnositelj.
Ugovor se smatra raskinutim dostavom Ponuditelju Izjave Općine o raskidu ugovora zbog nastupa nekog od raskidnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Raskidom ugovora, ponuditelj je dužan Općini, u roku 30 dana od primitka Izjave o raskidu ugovora vratiti zemljište koje je predmet kupoprodaje, bez prava na povrat kupoprodajne cijene.
Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na rokove propisane ovim člankom.

XIV.

Prilikom potpisivanja ugovora, Ponuditelj je Općini dužan dostaviti javnobilježnički ovjerenu izjavu da se obvezuje:
– ishoditi akt za gradnju u roku od dvije (2) godine od dana zaključenja ugovora i kopiju iste dostaviti Općini u roku 15 dana od ishođenja,
– pisanim putem prijaviti početak gradnje nadležnom tijelu graditeljstva u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju i o istom dostaviti obavijest Općini u roku 15 dana od prijave,
– na predmetnom građevinskom zemljištu izgraditi obiteljsku stambenu zgradu u svrhu stambenog zbrinjavanja svoje uže obitelji,
– stambenu zgradu izgraditi do razine roh-bau u roku 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora,
– dozvoliti zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine u zemljišne knjige,
– platiti troškove vještačenja od strane ovlaštenog sudskog vještaka kojeg imenuje Općina radi utvrđivanja stanja izgrađenosti građevine po isteku 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora, odnosno radi utvrđivanja tržišne cijene nekretnine u slučaju da nekretninu otuđi bez suglasnosti Općine prije isteka roka od 20 godina od dana sklapanja Ugovora, kao i ako se utvrdi da je prava koja mu pripadaju temeljem ove Odluke stekao na temelju danih netočnih ili neistinitih podataka.

XV.

Ponuditelj stječe pravo na uknjižbu vlasništva na građevinskom zemljištu koje je stekao sukladno odredbama Odluke nakon što u ugovorenim rokovima:
– sklopi kupoprodajni ugovor
– plati kupoprodajnu cijenu
– ishodi pravomoćni akt za gradnju
– pisanim putem prijaviti početak gradnje nadležnom tijelu graditeljstva u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju
– sagradi stambeni objekt do razine roh-bau
– od Općine ishodi tabularnu izjavu za upis prava vlasništva u zemljišne knjige
Napomena: Kupcu se izdaje tabularna izjava i posjed nakon provedene parcelacije od strane kupca i po isplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene. Kupac treba ovlastiti prodavatelja na upis prava prvokupa u korist Općine/zabrana otuđenja i opterećenja.

XVI.

Nekretninu stečenu pod uvjetima iz ovog Natječaja, a sukladno Odluci, Ponuditelj ne može bez suglasnosti Općine Promina otuđiti u roku 20 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. O zabrani otuđenja iz prethodnog stavka upisuje se zabilježba u zemljišne knjige, koja se briše po isteku roka zabrane otuđenja.
Ukoliko ponuditelj otuđi nekretninu prije isteka roka i bez prethodne suglasnosti Općine, dužan je Općini, u roku 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva, naknaditi ukupnu tržišnu vrijednost kupljenog zemljišta u vrijeme saznanja Općine za otuđenje.
Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine utvrđuje ovlašteni sudski vještak odgovarajuće struke kojeg imenuje Općina, a troškove procjene snosi ponuditelj.
Ako se naknadno, a prije stjecanja prava vlasništva nekretnine od strane Ponuditelja, utvrdi da je on prava na temelju Odluke (pravo kupnje, visinu sufinanciranja ili drugo) stekao na temelju netočnih ili neistinitih podataka, dužan je Općini, u roku 30 dana od primitka pisanog zahtjeva Općine, vratiti zemljište bez prava na povrat uplaćene kupoprodajne cijene, ili ukoliko je u međuvremenu izgradio stambenu zgradu, naknaditi ukupnu tržišnu vrijednost kupljenog zemljišta po cijeni na dan procjene koju na njegov trošak utvrdi ovlašteni sudski vještak odgovarajuće struke kojeg imenuje Općina.

XVII.

Po proteku roka za dostavu ponuda po natječaju, Povjerenstvo otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik o svom radu. Zakašnjele ponude se ne otvaraju. Za zakašnjele ponude Povjerenstvo će predložiti donošenje Odluke o odbacivanju ponude. Potom se otvaraju pravovremene pristigle ponude. Utvrđuje se da li ponudama priloži sva natječajem zatražena dokumentacija. Za ponude s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo će predložiti donošenje Odluke o odbijanju ponude. Na kraju se razmatraju pravovremene pristigle ponude sa svom potrebnom dokumentacijom i iznos ponuđene cijene. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu prvog ponuditelja. Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. Ako je ponuditelj ponudio drugačije uvjete kupovine nekretnine od uvjete naznačenih u ovom natječaju ili ako je ponudio cijenu nižu od početne cijene, konstatirat će se da ponuditelj ne ispunjava uvjete natječaja.
Ako su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

XVIII.

Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana u kom slučaju Općina ima pravo raskinuti ugovor. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

XIX.

Porez na promet nekretnina snosi odabrani najpovoljniji ponuditelj s kojim je Općina Promina sklopila ugovor. Ponuditelj koji je sklopio ugovor za kupnju nekretnine snosi i ostale troškove koji bi mogli proizaći u svezi s privođenjem namjeni nekretnine. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno kupljeno“, što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.

XX.

Ponuda za kupovinu nekretnine mora sadržavati:
 ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja ponude,
 datum rođenja i osobni identifikacijski broj (OIB),
 podatke o članovima obitelji s datumom rođenja, osobnim identifikacijskim brojem i srodstvom
te prebivalištem istih,
 podatke o nekretnini za koju se podnosi ponuda za kupnju,
 iznos ponuđene kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu u kunama,
 iznos uplaćene jamčevine.
Ponuda iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 1.) koji se
može preuzeti na web stranici www.promina.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina.

XXI.

Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti dokumente navedene u članku IX. ovog natječaja i:
1. presliku osobne iskaznice i osobnih iskaznica članova svoje obitelji (ili uvjerenje o prebivalištu)
2. Izjava o promjeni prebivalištu iz članka 6. ovog natječaja ovjerenu kod javnog bilježnika
3. Obrazac 1. – Prijava na javni natječaj
4. Izjavu o ispunjenju općih uvjeta (Obrazac 2.) ovjerenu kod javnog bilježnika
5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
6. Ostalo

XXII.

Ponuditelji su dužni izvršiti uplatu jamčevine za konkretnu oznaku dijela katastarske čestice za koju podnose ponudu u korist Općine Promina IBAN: HR8723900011829800000 – kod HPB d.d., poziv na broj 7757 – OIB ponuditelja uz napomenu – jamčevina za kupovinu nekretnine. Dokaz o plaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda smatrati nevaljanom. Visina jamčevine određuje se u iznosu od 10 % procijenjene vrijednosti dijela zemljišta koje je predmet prodaje (iskazano u kn/m2). Isključuje se mogućnost kompenzacije.

XXIII.

Pisane ponude u zatvorenom omotu s naznakom: PONUDA ZA NATJEČAJ-KUPOVINA ZEMLJIŠTA ZA MLADE OBITELJI, podnose se na prijemnom uredu Općine Promina ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj. Za računanje roka mjerodavan je dan objave natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Promina i na oglasnoj ploči Općine Promina. Rok za podnošenje ponuda po javnom natječaju je 30 dana od dana objave.

XXIV.

Otvaranje ponuda Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obavit će u roku od 15 dana od isteka roka za predaju pisanih ponuda. Ponude ponuditelja koje pristignu nakon roka odbaciti će se kao nepravovremene. Jednako tako će se postupiti i s ponudama koje su pravovremeno poslane poštom preporučeno, a nisu zaprimljene u Općini Promini do datuma i vremena označenog za otvaranje ponuda. Rizik za pravovremenu dostavu ponude/prijave na javni natječaj snosi ponuditelj (natjecatelj).Općina Promina zadržava pravo o poništenju natječaja ili njegovog dijela, kao i
neprihvaćanja niti jedne od prispjelih ponuda.

XXV.

Okončanjem natječajnog postupka, donošenjem Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja od strane načelnika Općine Promina, te uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene od strane ponuditelja (natjecatelja), načelnik Općine Promina uz prethodno pribavljenu suglasnost Općinskog vijeća Općine Promina, zaključit će s ponuditeljem ugovor kojim se reguliraju sva međusobna prava i obveze.

XXVI.

Nakon pribavljene građevinske dozvole i provedene parcelacije, a što je isključivo obveza kupca, sklopit će se dodatak kupoprodajnom ugovoru (koji će biti podobna isprava za upis prava vlasništva), kojim se sukladno građevinskoj dozvoli, provedenoj parcelaciji i građevnoj čestici utvrđuje i određuje posebna zemljišno-knjižna čestica koja je predmet kupoprodaje.
Napomena: Sva prava i obveze sukladno natječaju i pozitivnim pravnim propisima bit će
definirana ugovorom!

NAČELNIK:
Tihomir Budanko, v.r.
KLASA: 302-02/19-01/2
URBROJ: 2182/09-19-03
Oklaj, 09. srpnja 2019. godine

Nakladnik: Radio postaja Drniš d.o.o.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian