JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje izgradnje kuće na području Grada Drniša

- 12. srpnja 2019.

KLASA:302-02/18-20/2
URBROJ:2182/06-19-10
Drniš, 12. srpnja 2019. godine
Temeljem odredbe članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01 do 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 81/2015-pročišćeni tekst.), odredbe članka 28. i 70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 4/15,1/18 i 1/19 -pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o potpori u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18), članka 1. Odluke o donošenju Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18), članka 16. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 06/10, 05/11 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 04/15, 05/15 i 1/16), i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša (KLASA:302-02/19-20/2, URBROJ: 2182/06-19-1 od dana 10. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Drniša objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša
MJERA 2. Programa

I.
Objavljuje se javni natječaj za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće)na području Grada Drniša (u daljnjem tekstu Javni natječaj) Javni natječaj se provodi sustavom zatvorenih prijava. U cilju davanja mišljenja i prijedloga za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša, gradonačelnik Grada Drniša posebnom Odlukom imenovat će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Povjerenstva za provedbu javnog natječaja se sastoji od 5 članova, od čega najmanje 3 člana iz reda zaposlenika Grada Drniša, a ostali članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Grada Drniša.
Odluku o izboru prihvatljivih prijavitelja na javnom natječaju, na prijedlog Povjerenstva donosi gradonačelnik.
Rješenje o iznosu visine sufinanciranja po ovoj mjeri donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša. S izabranim prijaviteljem, gradonačelnik Grada Drniša sklopit će Ugovor o sufinanciranju izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša.
II.
Pod pojmom „mlada obitelj“ sukladno Programu mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području  Grada Drniša (u daljnjem tekstu: Program), smatra se podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41. godinu života, te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put u trenutku raspisivanja Javnog natječaja. Mladom obitelji, također, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetima iz prethodnog stavka. Pod pojmom „stambeni objekt“ smatra se obiteljska stambena zgrada u skladu s posebnim propisima i dokumentima prostornog uređenja.
III.
Na Javni natječaj, može se javiti mlada obitelj koja ispunjava slijedeće opće uvjete:
➢ da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova nije navršio 41 godinu života na dan raspisivanja javnog poziva ili javnog natječaja,
➢ sufinanciranje Grada Drniša glede rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša je jednokratno i ne može se kombinirati s drugim mjerama u okviru Programa,
➢ prijavitelj na javni natječaj može biti jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ili oba zajedno, roditelj iz jednoroditeljske obitelji, odnosno samohrani roditelj,
➢ djeca članovi mlade obitelji ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji,
➢ osobe mlađe od 18 godina ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji na raspisani natječaj,
➢ svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje, nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namjenjenu iznajmljivanju, da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici ili suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
➢ svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje nemaju građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka, osim građevinskog zemljišta koje je predmet prijave
➢ da bračni drugovi ili izvanbračni drugovi nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i da nisu isto otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, odnosno da nisu kupili stan u Programu društveno poticane
stanogradnje (POS) i otuđili ga nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno pravnog raspolaganja ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom,
➢ da jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima prebivalište na području Grada Drniša, najmanje 6 mjeseci prije objave javnog natječaja, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga uz uvjet da bračni drug koji nema prebivalište na području Grada Drniša priloži izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se namjerava
stalno nastaniti u obiteljskoj kući koju će izgraditi na svojoj čestici zemlje pod uvjetima iz Programa,
➢ da bar je jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova zaposlen na neodređeno vrijeme ili da ima stalna primanja (plaća ili mirovina),
➢ na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka.
IV.
Podnositelj prijave na javni natječaj za mjeru 2. iz Programa mora biti vlasnik građevinskog zemljišta na području Grada Drniša i može ostvariti pravo na sufinanciranje za gradnju stambenog objekta (obiteljske kuće) pod uvjetom da gradnja istog nije započeta prije objave javnog natječaja.
Podnositelj prijave vlasnik građevinskog zemljišta može biti jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ili oba zajedno, roditelj iz jednoroditeljske obitelji, odnosno samohrani roditelj.
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj prijave na javni natječaj koji je suvlasnik na građevinskom zemljištu zajedno sa svojim bračnim drugom ili izvanbračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.
Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave drugog suvlasnika na javni natječaj za korištenje ove mjere. Prilikom podnošenja prijave prijavitelj obvezno prilaže presliku pravomoćnog akta za izgradnju vlastitog stambenog objekta (građevinsku dozvolu), troškovnik planiranih radova potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta. Potpora se daje kao prihvatljiv trošak za građevinski materijal i/ili radove na izgradnji obiteljskog stambenog objekta (obiteljske kuće), temeljem priloženih dokaza o plaćanju istih.
Za izgradnju vlastite obiteljske kuće (stambenog objekta) primjenjuju se propisi koji vrijede za gradnju sukladno važećim pravnim normama. Potpora mladoj obitelji u okviru mjere 2. Programa iznosi do 25% prihvatljivih
troškova, a maksimalno u visini do 70.000,00 kuna. Za kumulativni zbroj bodova iz kriterija za bodovanje za mjeru 2. može se ostvariti sufinanciranje kako slijedi:
– za 20 i manje bodova sufinanciranje iznosi 30.000,00 kn;
– za 25 do 30 bodova sufinanciranje iznosi 40.000,00 kn;
– za 35 do 40 bodova sufinanciranje iznosi 50.000,00 kn;
– za 45 bodova sufinanciranje iznosi 60.000,00 kn;
– za 50 i više bodova sufinanciranje iznosi 70.000,00 kn;
Maksimalna visina sufinanciranog iznosa od strane Grada Drniša je 25% iznosa iz troškovnika planiranih radova koji je potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta, za ostvarenih 50 i više bodova što odgovara maksimalnom iznosu sufinanciranja u visini od 70.000,00 kuna.
Korisnik ove mjere dužan je predati od strane javnog bilježnika ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu u korist Grada Drniša na iznos koji pokriva sufinancirani iznos. Potpora odabranom prijavitelju isplaćivat će se terminski prema podnesenom zahtjevu za nadoknadom sredstava uz koji se dostavljaju prilozi (računi, situacije o izvršenim
radovima i sl.) kao dokaz o plaćenom trošku za isporučeni građevinski materijal i/ili za obavljene radove na izgradnji stambenog objekta. Korisnik sredstava za sufinanciranje po mjeri 2. ovog Programa, a koji je vlasnik izgrađene vlastite obiteljske kuće (stambenog objekta) ili je suvlasnik iste sa svojim bračnim drugom ili izvanbračnim drugom ne smije iz svog vlasništva ili suvlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu za čiju je gradnju primio financijsku pomoć Grada Drniša u roku od 10 godina od dana zaključenja akta o sufinanciranju pomoći. Ako korisnik sredstava iz Programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva prije navedenog roka od 10 godina, Ugovor za dodjelu financijske pomoći smatrat će se raskinutim te će korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Gradu Drnišu.
Prijava na javni natječaj za mjeru 2. Programa moguća je do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu Grada Drniša u jednoj proračunskoj godini. Proračunom Grada Drniša za 2019. godinu za poticanje stanogradnje odnosno za provođenje mjera Programa osigurano je ukupno 500.000,00 kn.
Korisnici ove mjere u cijelosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 14/09, 04/13, 14/13 i 05/14).
V.
Grad Drniš će odobriti iz svog proračuna sufinanciranja mladim obiteljima u okviru mjera za rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša obuhvaćenih Programom, bodujući pojedine kriterije i to kako slijedi:
1. Opći kriteriji bodovanja:
– za svakog bračnog ili izvanbračnog druga mlađeg od 41 godine života na dan raspisivanja natječaja 5 bodova
– za svako dijete (maksimalno 20 bodova) 5 bodova
– za status podstanara na području Grada Drniša najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor
ili izjava kod javnog bilježnika) ili 5 bodova
– za status podstanara van području Grada Drniša najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor
ili izjava kod javnog bilježnika) ili 3 boda
– za stanovanje kod roditelja jednog od bračnih ili izvanbračnih drugova, odnosno roditelja za jednoroditeljsku obitelj ili samohranog roditelja najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor ili izjava kod javnog bilježnika ) 5 bodova
2. Posebni kriteriji bodovanja:
2.1. OBRAZOVANJE:1
– SSS 5 bodova
– VŠS 10 bodova
– VSS 15 bodova
2.2. MJESEČNA PRIMANJA OD
NESAMOSTALNOG ILI SAMOSTALNOG RADA:2
• < 2.500,00 kn/članu obitelji 15 bodova
• > 2.501,00 kn/članu obitelji 10 bodova
VI.
Instrument osiguranja (bjanko zadužnica) se aktivira u slučaju:
– da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
– ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Programa ili Ugovora o sufinanciranju izgradnje obitaljskog stambenog objekta (kuće) ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom Programom
– ukoliko podnositelj postupa protivno smislu javnog natječaja koji će se raspisati po Programu,
– ako podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć, u roku određenom Programom ili Rješenjem o iznosu visine sufinanciranja. Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je odabrani prijavitelj prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
VII.
Kriterij odobira prijavitelja na mjeru 2. Programa među prispjelim prijavama na javni natječaj u slučaju da stignu dvije ili više istovjetnih prijava jednako bodovanih, prednost prijavitelja.
Povjerenstvo će utvrđivati prema redoslijedu prioriteta kako slijedi:

1 Po ovom posebnom podkriteriju u bodovanje se uzima samo prijavitelj (ponuditelj).
Navedenim stručnim spremama priznaju se odgovarajući važeći zakonski ekvivalenti stručnih sprema.
2 Po ovom posebnom podkriteriju u bodovanje uzimaju se u izračun primanja svih članova mlade obitelji.
1. veći broj djece,
2. dužini trajanja podstanarstva na području Grada Drniša,
3. vremenu prebivanja na području Grada Drniša,
4. ponuditelj je član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata,
5. ponuditelj je HRVI iz Domovinskog rata,
6. ponuditelj je član obitelji umrlog HRVI-a iz Domovinskog rata.
Ako više prijavitelja udovoljava gore navedenim prioritetima, izabrat će se onaj prijavitelj koji je vremenski prvi podnio prijavu Gradu Drnišu na raspisani javni natječaj pri čemu prednost ima vremenski prije zaprimljena prijava. Vrijeme podnošenja prijave je vrijeme predaje iste preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokolu Grada Drniša. Prijavitelji na javni natječaj su obvezni dostaviti dokaze koje zatraži Grad Drniš radi utvrđivanja
prioriteta izbora prijavitelja.. Ako se ne može izabrati odgovarajući prijavitelj s pravom prednosti, Povjerenstvo će predložiti gradonačelniku poništenje javnog natječaja.
VIII.
Na temelju uvjeta javnog natječaja i Rješenja o iznosu visine sufinanciranja, s izabranim prijaviteljem, gradonačelnik Grada Drniša sklopit će Ugovor o sufinanciranju izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša.
IX.
Nepravovremene, neuredne i nepotpune prijave će se odbaciti.
X.
Prijava za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša mora sadržavati:
• ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja ponude,
• datum rođenja i osobni identifikacijski broj (OIB),
• podatke o članovima obitelji s datumom rođenja, osobnim identifikacijskim brojem i srodstvom
te prebivalištem istih,
Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 1.) koji se može preuzeti na web stranici Grada Drniša (www.drnis.hr) ili u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša kod stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo.
XI.
Uz prijavu prijavitelj je dužan priložiti:
1. presliku osobne iskaznice i osobnih iskaznica članova svoje obitelji,
2. uvjerenje o prebivalištu za članove svoje obitelji,
3. vjenčani list,
4. rodni list za (svako) dijete,
5. vlasnički list za građevinsko zemljište na kojem će izgraditi stambeni objekt za koji traži sufinanciranje,
6. preslik pravomoćnog akta za izgradnju vlastitog stambenog objekta(građevinsku dozvolu),
7. troškovnik planiranih radova potpisanih i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta,
8. izjavu o ispunjenju općih uvjeta (Obrazac 2.), ovjerenu kod javnog bilježnika
9. izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 3.), ovjerenu kod javnog bilježnika
10. izjavu da će prije isplate potpore dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu (Obrazac 4.), ovjerenu kod javnog bilježnika.
XII.
Pisane prijave u zatvorenom omotu s naznakom: PONUDA ZA NATJEČAJ-sufinanciranje izgradnje stambenog objekta , podnose se na prijemnom uredu Grada Drniša ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava broj 1, 22320 Drniš. Za računanje roka mjerodavan je dan objave natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“. Rok za podnošenje prijave po javnom natječaju je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“. Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je do zadnjeg dana roka za podnošenje prijava do 14,00 sati dostavljena na prijemnom uredu Grada Drniša, kao i ona koja je preporučenom
poštanskom pošiljkom predana pošti do zadnjeg dana roka. Javni natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Drniša, na adresi Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, na službenoj internet stranici Grada Drniša (www.drnis.hr) te u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.

XIII.
Otvaranje prijava Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja obavit će u roku od 15 dana od
isteka roka za predaju pisanih prijava. Prijava prijavitelja koje pristignu nakon roka određenog člankom XII. ovog natječaja odbaciti će se kao nepravovremene. Grad Drniš zadržava pravo o poništenju natječaja ili njegovog dijela, kao i neprihvaćanja niti jedne od prispjelih prijava.
XIV.
Okončanjem natječajnog postupka, donošenjem Rješenja o iznosu visine sufinanciranja,gradonačelnik Grada Drniša uz prethodno pribavljenu suglasnost Gradskog vijeća Grada Drniša, zaključit će s odabranim prijaviteljem Ugovor o sufinanciranju izgradnje obiteljskog stambenog objekta (kuće) na području Grada Drniša u kojem će se pobliže utvrditi sva prava i obveze ugovornih strana sukladno natječajnim uvjetima.
XV.
Izabrani prijavitelj je obavezan izvršiti slijedeće radnje:
-u roku od (12) mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja o iznosu visine sufinanciranja započeti s izgradnjom vlastitog stambenog objekta, sukladno važećim zakonskim propisima,
-u roku od (5) godina od dana izdavanja Rješenja o iznosu visine sufinanciranja završiti izgradnju vlastitog stambenog objekta do razine roh-bau.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja

https://www.drnis.hr/aktualno/natjecaji/2399-javni-natjecaj-za-sufinanciranje-izgradnje-obiteljskog-stambenog-objekta-kuce-na-podrucju-grada-drnisa-mjera-2-programa


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian