Gradonačelnik Begonja reagirao na priopćenje sindikata koji zastupa drniški vrtić za ostvarivanje prava radnika

- 30. listopada 2023.

Gradonačelnik Drniša Josip Begonja priopćenjem je danas reagirao na tvrdnje Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske koji zastupa Dječji vrtić Drniš radi ostvarivanja prava radnika u tom gradskom kolektivu a koji je u petak izdao priopćenje o propalom pokušaju mirenja.

https://radiodrnis.hr/neuspio-postupak-mirenja-izmedu-grada-drnisa-i-sindikata-u-u-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-hrvatske/

Gradonačelnikovo priopćenje također prenosimo u cijelosti:
______________________________________________________________________________________________________

-“Povodom objavljenog priopćenja Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske koji zastupa djelatnike Dječjeg vrtića Drniš, koje je dana 27.10.2023. godine objavljeno na vašoj web stranici, molimo da na istom mjestu objavite reakciju/odgovor Grada Drniša na predmetno priopćenje za koje držimo zbog interesa naše javnosti, da je nepotpuno i tendenciozno.

Naime, u više navrata meni kao gradonačelniku obraćala se svojim podnescima putem mail-a, poštom, ali i na održanim sastancima predstavnica sindikalne podružnice u našoj predškolskoj ustanovi(Dječjem vrtiću Drniš) gđa Svemirka Matić kao i predsjednica gore navedenog Sindikata gđa Iskra Vorstel Prpić sa zahtjevom da Grad Drniš potpiše kolektivni ugovor u kojem bi (između ostalog) bili ugovoreni koeficijenti za plaće zaposlenika vrtića koje imaju učitelji u osnovnim školama kako je to (po njihovom tumačenju) uređeno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23-Uredba), pozivajući se pri tome na članak 51. navedenog Zakona, koji glasi:

  • Na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za radnike.

Inače, napominjem da su koeficijenti za obračun plaća javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu određeni Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/2013 do 82/2022) te je u Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Drniš obavljeno usklađivanje svih koeficijenata zaposlenika vrtića s navedenom Uredbom.

Međutim, predstavnice Sindikata ne žele te koeficijente koji su utvrđeni navedenom Uredbom nego nude svoje koeficijente koji su uvećani za 13,725% koliko iznosi stalni dodatak koji učiteljima pripada temeljem Sporazuma o dodatcima na plaću u obrazovanju i znanosti sklopljenim između Vlade RH i Sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata hrvatskih učitelja od 25. studenog 2006. godine.

Zbog dileme da li i zaposlenici u predškolskim ustanovama imaju pravo na navedeni dodatak od 13,725% obratio sam se dopisom Ministarstvu znanosti i obrazovanja (KLASA:601-02/23-20/9, URBROJ:2182-06-23-01) dana 22. svibnja 2023. godine s upitom, citiram:

„Molimo Vas za Vaše mišljenje da li se odredbe članka51. Zakona odnose i na primjenu odredbi članka 3. Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25.11.2006. godine, odnosno da li zaposlenici u predškolskim ustanovama (vrtićima) imaju pravo i na uvećanje osnovne plaće za dodatak od 13,725%, a uvažavajući pri tom pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH od 18. svibnja 2009. godine.“

 Dana 21. lipnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja na naš upit dalo je svoje očitovanje (KLASA:601-01/23-03/00340, URBROJ:533-09-23-0002) koje u bitnom glasi:

„Jednako kao što je Vrhovni sud Republike Hrvatske u svom pravnom shvaćanju koje prilažete, zauzeo stajalište da se Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 3/02) kao ni Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti („Narodne novine“ broj 183/03) ne primjenjuju na zaposlene u dječjim vrtićima (neovisno o tome tko je osnivač dječjeg vrtića) na njih se ne primjenjuje ni Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine“.

S navedenim mišljenjem ministarstva službeno smo s popratnim dopisom (KLASA:601-02/23-20/9, URBROJ:2182-06-23-4) dana 11. srpnja 2023. godine upoznali Dječji vrtić s ciljem da upozna s istim i voditeljicu sindikalne podružnice gđu Svemirku Matić.

Međutim, dana 06. listopada 2023. godine zaprimili smo dopis predsjednice Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju gđe Iskre Vorstel Prpić (broj akta 303-2023) u kojem traži da se hitno usklade koeficijenti složenosti radnih mjesta prema tablici koju nam dostavlja u privitku.

Dakle, za gđu Iskru Vorstel Prpić te za gđu Svemirku Matić nikakvog značenja nema pravno tumačenje ni Vrhovnog suda RH od dana 18. svibnja 2009. godine, ni mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja od dana 21. lipnja 2023. godine nego ultimativno traže (ucjenjuju) ono što im ne pripada te će kako su to u svom priopćenju naveli, uslijediti industrijske akcije, a među njima i štrajk djelatnika.

Radi naše javnosti, ali prije svega zbog roditelja čija djeca idu u dječji vrtić sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, iznijet ću nekoliko podataka:

Puna ekonomska cijena smještaja djece u vrtić za pedagošku 2023/2024. godinu iznosi =359,10 EUR-a, od čega:

  • Subvencija države u navedenoj cijeni iznosi =73,50 EUR-a
  • Roditelji maksimalno sudjeluju s iznosom od =77,11 EUR-a (pa na niže)
  • Grad Drniš minimalno sudjeluje s iznosom od =208,49 EUR-a (pa na više)

Dakle, navedena sredstva kojima država subvencionira ekonomsku cijenu prema Uredbi i prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku 2023/2023. godinu su namjenska sredstva koja sukladno članku 6. navedene Odluke jedinice lokalne samouprave su dužne koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.

Nadalje, prema podacima iz Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Drniš, iznijet ću neke iznose (bruto 1) plaća bez uvećanja istih za minuli rad i to za dio radnih mjesta zaposlenika vrtića:

  • Ravnatelj (VSS) (2,037 koef x 947,18 EUR-a osnovica)  = 1.929,40 EUR-a
  • Odgojitelj (VSS) (1,406 koef x 947,18 EUR-a) = 1.331,73 EUR-a
  • Odgojitelj (VŠS) (1,310 koef x 947,18 EUR-a) = 1.240,80 EUR-a
  • Pedagog (VSS) (1,406 koef x 947,18 EUR-a) = 1.331,73 EUR-a
  • Voditelj računovodstva (VSS) (1,325 koef x 947,18 EUR-a)  = 1.255,01 EUR-a

Prosječan minuli rad zaposlenika kreće se oko 15 godina pa se navedeni (bruto 1) iznosi plaća uvećavaju u prosjeku još za cca 7,5%.

Što se tiče tkz „mirenja“ održanog dana 23. listopada 2023. godine na kojem je uz navedene predstavnice Sindikata bila prisutna i (zamjenica gđe Svemirke Matić) gđa Ana Jukica, ispred Grada Drniša pored mene nazočne su bile:gđa Marija Lovrić, pročelnica upravnog odjela za imovinsko-pravna, kadrovska i opće poslove, gđa Ivana Sučić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti, gđa Marina Brakus, voditeljica odsjeka za financije Grada Drniša te gđa Niveska Vlaić ravnateljica Dječjeg vrtića Drniš. U svojstvu „miritelja“ imenovan je od strane GSV-a gosp. Zoran Kačić iz Splita.

Važno je istaknuti da je na samom početku tog sastanka bilo zabranjeno od strane „miritelja“ i uz zahtjev predstavnice sindikata,službeno snimanje tijeka sastankaod strane Grada Drniša kojeg smo ponudili radi sastavljanja što vjerodostojnijeg zapisnika uz obrazloženje navedenih da to, nije praksa.

Na samom sastanku „miritelju“ smo dali sve akte kojima raspolažemo glede očitovanja nadležnih tijela u svezi prava na dodatak na plaću (kako sam već opisao) kao i pravno tumačenje Vrhovnog suda RH iz svibnja 2009. godine.

Zaključno, ako predstavnici sindikata misle da im pored svega i dalje pripada pravo na dodatak na plaću onda molim da to svoje pravo najprije urede s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a Grad Drniš će svakako tada to uvažiti i potpisati kolektivni ugovor u kojem će se ti i takvi koeficijenti priznati.

A oni što zazivaju štrajk moraju znati da djeca u vrtiću nisu zbog teta već su tete dobile posao u vrtiću zbog djece, a tamo gdje nema djece nisu potrebne ni tete ni vrtić.” – navodi se u priopćenju gradonačelnika Drniša mr.sc. Josipa Begonje.

 

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background