Grad Drniš traži mlade osobe za rad u okviru mjere ‘Mladi za EU’

- 9. lipnja 2016.

Grad Drniš objavio je potrebu za prijmom polaznika na javne radove za mlade.
Na šest mjeseci, na puno radno vrijeme i plaću od 3 tisuće i 600 kuna brutto Grad će primiti 5 osoba u okviru mjere „Mladi za EU” – javni radovi za mlade putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NATJEČAJ PRENOSIMO U CJELOSTI: 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK

 

KLASA: 100-01/16-10/2
URBROJ: 2182/06-16-03

Drniš, 08. lipnja 2016. godine

           

            Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – Ispravak) i članka 70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije, broj 15/09, 4/13, 11/13, 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 4/15),  gradonačelnik Grada Drniša  objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za korištenje mjere „Mladi za EU“ – suradnik/-ca na EU projektima

 

I.

U cilju korištenja mjere „Mladi za EU“ – javni radovi za mlade putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Grad Drniš iskazuje interes i objavljuje potrebu za prijmom polaznika/polaznice na javne radove za mlade – priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova.

 Cilj zapošljavanja mladih na javne radove, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je usvajanje novih znanja i vještina vezanim za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

III.

 Kandidati/-kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv, pored općih uvjeta iz članka 12.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:         

 • da su nezaposlene mlađe osobe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a, bez obzira na radni staž, 
 • da imaju minimalno završenu srednju stručnu spremu, 
 • da su osposobljene za rad na računalu,  
 • da znaju engleski jezik.

IV.

  Javni radovi u trajanju od šest (6) mjeseci u punom radnom vremenu – osam (8) sati dnevno obavljat će se u Gradu Drnišu.

Mjesto rada

Mjera

Stručna sprema

Broj izvršitelja

Grad Drniš

Mladi za EU

minimalno završena srednja stručna sprema

5

 

V.

 Kandidati/kandidatkinje koji  ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: 

 • zamolbu (vlastoručno potpisanu),
 • kratki životopis s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) 
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), 
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi, završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju, svjedodžba), 
 • dokaz o položenom Državnom stručnom ispitu (ako kandidat/kandidatkinja je isti bio/bila u obvezi položiti), 
 • uvjerenje HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • dokaz da kandidat/kandidatkinja nije bio uključen u javni rad u trajanju duljem od osamnaest (18) mjeseci unazad pet (5) godina (potvrda HZZ-a ili izjava), 
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba ili uvjerenje ili izjava), 
 • dokaz o znanju engleskog jezika (svjedodžba ili uvjerenje ili izjava), 
 • dokaz o radnom stažu (kandidat/kandidatkinja moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci)

Ostvareni radni staž nije uvjet za prijavu na Javni poziv

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabranog kandidata izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

VI.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od  osamnaest (18) mjeseci unazad pet (5) godina ne mogu biti uključene u javni rad.

VII.

 Kandidati/kandidatkinje će biti pozvani na razgovor.

Za izabranog/izabranu kandidata/kandidatkinju podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu, a po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu.

VIII.

            Javni rad obavlja se: 

 • na temelju pisanog ugovora s gradonačelnikom Grada Drniša 
 • prema programu Javnog rada 
 • pod vodstvom mentora

Osoba zaposlena na javnom radu ostvaruje pravo na plaću u iznosu od 3.656,64 kuna bruto.

IX.

 Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a na adresu:

Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1,22 320 Drniš, s naznakom: Mladi za EU – ne otvaraj.

            Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X.

            O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

            Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) bit će objavljena na Internet stranici Grada Drniša www.drnis.hr. 5 (pet) dana prije dana održavanja razgovora.

GRADONAČELNIK:

mr.sc. Josip Begonja

grb grad drnis 

 

 

 

 


MIŠLJENJA ČITATELJA

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian