GIRK KALUN d.d. posluje u skladu s pozitivnim zakonima RH i normama EU-a te je tradicijom i gospodarskim značajem jedna od najvažnijih tvrtki Šibensko- kninske županije i drniškoga kraja

- 25. srpnja 2018.

U posljednje vrijeme, u raznim lokalnim medijima, pojavili su se napisi u kojima su iznesene informacije koje ne odgovaraju činjenicama, a nažalost, pretpostavljamo da su vezane za nepoznavanje tematike, ali i za partikularne interese određenih lokal-političkih grupacija i njihovu kratkovidnu politiku na štetu gospodarstva i preostalog stanovništva.

Dozvole nisu poništene

Netočno je da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zabranilo oporabu otpada kao energenta GIRK Kalunu. U medijima je krajem prošle godine potpuno pogrešno prenesena vijest da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetiku oduzelo dozvole za gospodarenje otpadom našoj tvrtki. Zapravo je riječ o poništenju samo jedne u nizu dozvola za gospodarenje otpadom koju GIRK Kalun posjeduje, i to temeljem presude Visokog upravnog suda.

Takozvani „Bandićev mulj“ zapravo je koristan za poljoprivredu i ekološki prihvatljiv

Prema svim provedenim kemijsko-fizikalnim analizama,mulj iz zagrebačkog pročistača je neopasan i zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi. Stoga je jasno da je riječ o legalnom korištenju mulja u poljoprivredno korisne svrhe.
Također, kategorički odbacujemo sve insinuacije da je naša tvrtka sudjelovala u bilo kakvom ilegalnom postupanju s otpadnim muljem, a posebno njegovim nepropisnim odlaganjem na poljima.

S obzirom na to da se radi o posebnoj kategoriji neopasnog otpada koji posjeduje visoki udio organske komponente i za poljoprivredu korisnih elemenata, ovaj materijal se legalno može koristiti kao poboljšivač tla i kao zamjena za dio umjetnih gnojiva, što smanjuje dugoročno opterećenje zemlje i u potpuno je u skladu s trendovima cirkularne ekonomije.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je, zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, još 2008. donijelo Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1307.html. U predmetnom Pravilniku propisani su svi tehnički preduvjeti za korištenje mulja u poljoprivredi, a takva praksa se u EU primjenjuje već desetljećima, a donesena je i Direktiva 86/278/EEZ: Direktiva Vijeća o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0278.
Samo u najrazvijenim zemljama EU-a godišnje se u poljoprivredne svrhe iskoristi nekoliko milijuna tona mulja. Isto tako,važno je napomenuti da u Hrvatskoj ova praksa traje već desetak godina i na stranicama HAOP-a (http://www.azo.hr/Izvjesca14) dostupna su sva godišnja izvješća o korištenju mulja u poljoprivredi iz kojih je vidljivo da su do sada u tu svrhu brojni poljoprivrednici iskoristili tisuće tona te vrste mulja.
Vjerujemo da će i novosagrađeni pročišćavači u Drnišu, Kninu, ali i drugim gradovima kad budu u punom pogonu isti ovakav mulj u skladu sa zakonom proslijediti lokalnim poloprivrednicima teih na taj način korisno upotrijebiti, umjesto da završe kao fekalije u našim kraškim ljepoticama Čikoli i Krki.

Povijest i razvoj GIRK-a

Svakako se moramo osvrnuti na povijest i značaj GIRK-a za lokalnu zajednicu. GIRK Kalun d.d. je tvrtka koja posluje od 1960. godine na području grada Drniša, a jedan od utemeljitelja i prvi direktor je gospodin Mate Lilić, otac poznatog Miroslava Lilića. GIRK je, nažalost,jedna je od rijetkih preostalih proizvodnih tvrtki koje se bave baznom industrijom. Glavne djelatnosti su proizvodnja vapna i kamenih agregata, a proizvodni pogoni tvornice kamenih agregata i tvornice vapna nalaze se na području Drniša u izdvojenoj gospodarskoj zoni izvan naselja. Na navedenoj lokaciji nalaze se i aktivna eksploatacijska polja kalcijevog karbonata (kamena vapnenca) koji se koristi kao sirovina za proizvodnju vapna i kamenih agregata. Kako bismo Vam što više približili opseg i vrstu naše djelatnosti, možda je najlakše usporediti proizvodnju vapna s proizvodnjom cementa, budući da se radi o vrlo sličnim proizvodnim procesima koji se odvijaju u specijaliziranim industrijskim pećima, uz tek neznatne razlike u samoj konstrukciji peći i vrsti sirovine koja ulazi u proces.

Ulaganje u enetgetsku učinkovitost i smanjenje emisije CO2

Iako je industrija vapna manjeg volumena i samim time manje poznata široj javnosti od industrije cementa, pred nas su pristupom u EU stavljeni jednaki zahtjevi za usklađenje s Unijinim direktivama o industrijskim postrojenjima te propisi o zaštiti okoliša koji nameću potrebu za stalnim smanjenjem emisija CO2, budući da je proizvodnja vapna energetski vrlo intenzivan proizvodni proces, koji iziskuje značajne količine procesnog energenta.
Osnovni način za postizanje tih ciljeva je povećanje energetske učinkovitosti kroz uporabu alternativnih goriva, u što spadaju i goriva iz otpada.Na taj način se zapravo smanjuje potrošnja standardnih fosilnih goriva u proizvodnom procesu te pridonosi kapacitetima Republike Hrvatske u smislu efikasnoga gospodarenja otpadom.
Ove zahtjeve i trendove na vrijeme su prepoznalitehnički kadrovi unutar naše tvrtke te zajedno s menadžmentom jošpočetkomovog stoljeća napravili prve korake prema povećanju energetske učinkovitosti kroz korištenje otpada u sklopu proizvodnog procesa, kao dodatka sirovini i/ili korištenju kao alternativnoga goriva koje se dodaje osnovnim energentima u procesu proizvodnje vapna.
Slijedio je višegodišnji investicijski ciklus tijekom kojeg je u proizvodnu opremu i postrojenja uloženo više od 50 milijuna kuna. Teško je pobrojati sve investicije, ali svakako treba istaknuti potpuno novu liniju za pročišćavanje dimnih plinova, uređaj za kontinuirano mjerenje emisija u zraku, mobilno postrojenje za pripremu krutih goriva, obnova stacionarnog pogona za pripremu krutih goriva, računalni sustav za automatsko vođenje procesa, sustav za reciklažu acetilenskog mulja, koji je ujedno i izumnaše tvrtke, nova mjerna i regulacijska oprema, ulaganja u vlastiti laboratorij itd.

Poslujemo isključivo u skladu s dozvolama

Za sve naše djelatnosti uvijek smo posjedovali sve potrebne dozvole te nikada nismo i nećemo raditi ništa što je protivno zakonima RH, dobroj poslovnoj praksi, a napose nešto što bi na ikakav način ugrozilo zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša. Što se tiče djelatnosti gospodarenja otpadom, ističemo da je svaka naša radnja do danas napravljena potpuno legalno i u skladu s izdanim dozvolama. U RH je sustav gospodarenja otpadom definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a svaka pravna osoba koja obavlja bilo kakvu djelatnost iz tog područja mora posjedovati važeće dozvole koje izdaju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te nadležna županijska tijela.
Trenutačno u RH više od850 tvrtki posjeduje takva odobrenja. GIRK Kalun prvu je dozvolu za gospodarenje otpadom ishodio još 2005. godine od resornog Ministarstva, i od tada tvrtka u kontinuitetu radi u skladu s dobivenim dozvolama i odobrenjima nadležnih tijela. Zahvaljujući velikom trudu naših djelatnika i brojnim investicijama u postrojenja i opremu, danas slobodno možemo ustvrditi da je naša tvrtka po svim tehničko-tehnološkim aspektima jedan od tržišnih lidera u energetskoj oporabi otpada u Republici Hrvatskoj.

Nismo spalionica i ne želimo to biti!

Budući da se u medijima pojavljuju „bombastične“ teze o tome kako će naša tvrtka postati spalionica otpada, dužni smo obrazložiti kako u tome nema nikakve istine. Spalionice su, kao što je poznato, specijalizirana postrojenja u kojima se uništava otpad koji nema korisna svojstva niti daljnju mogućnost korištenja. Nasuprot tome, naša tvrtka proizvodi vapno i kamene agregate te u sklopu tih procesa koristi određene vrste otpada u obliku alternativnih goriva kao zamjene za fosilna goriva ili dodatka sirovini kao zamjene za eksploataciju mineralnih sirovina, a sve u cilju postizanja višeg stupnja energetske učinkovitosti i efikasnog korištenja prirodnih resursa.
Cjelokupni proces oporabe otpada je automatiziran, odvija se u kontroliranim uvjetima u postrojenjima koja su opremljena svim potrebnim mjernim i regulacijskim uređajima, sustavima za filtraciju i čišćenje dimnih plinova, zaštitnim i sigurnosnim sustavima, uz 24-satnu kontrolu naših djelatnika koji su osposobljeni za te poslove.Otpadni, kao i svi ostali ulazni materijali, redovito se analiziraju u našem laboratoriju da bi se osigurala kvaliteta proizvodnih procesa. Tehnološki procesi i oprema od kojih se sastoje naša postrojenja detaljno su opisani u elaboratima gospodarenja otpadom, Okolišnoj dozvoli i svim ostalim odobrenjima nadležnih tijela. Budući da je posjedovanje odgovarajuće opreme osnovni preduvjet za dobivanje dozvola za gospodarenje otpadom, jasno je da smo opremljeni svim potrebnim alatima za sigurno i efikasno obavljanje naše djelatnosti. Osim toga, naša je tvrtka akreditirana prema normama ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje okolišem. Također, posjedujemo vlastiti laboratorij za kontinuirana ispitivanja ulaznih i izlaznih materijala, a za ona ispitivanja za koja nemamo vlastite kapacitete, koristimo usluge najpoznatijih akreditiranih laboratorija u RH.

Brinemo se o utjecaju na ljude i zdravlje

Upravo ovakav način rada osigurava ispunjavanje svih sigurnosno-tehničkih zahtjeva i izbjegavanje bilo kakva negativnog utjecaja na zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša. U prilog tome govori i činjenica da u našoj tvrtki još od početka obavljanja ove djelatnosti nisu zabilježeni nikakvi incidenti niti nesretni slučajevi.
U blizini tvornice postavljena je i javna mjerna stanica koja prati kvalitetu zraka u gradu Drnišu, a prema izmjerenim podacima kvaliteta zraka je 1. kategorije. Uz to,naša tvrtka podvrgnuta je stalnim koordiniranim inspekcijskim nadzorima koji uključuju desetak različitih inspekcijskih službi koje kontroliraju sve segmente našeg poslovanja, a posebno usklađenost s propisima o zaštiti okoliša i nikad nisu utvrđene nepravilnosti koje mogu imati za posljedicu rizik po ljude i okoliš.
Legalisti smo i poštivamo odluke nadležnih institucija
Kako smo i prethodno naveli, GIRK Kalun svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonima RH i odobrenjima nadležnih institucija, a takvu poslovnu filozofiju primjerom dokazujemo i u slučajevima kada se ne slažemo s odlukama tih istih državnih tijela, kao što je slučaj s presudom Visokog upravnog suda. Presudu smatramo nepravednom i neosnovanom, ali je uvažavamo i kao takvu poštujemo.

Grad Drniš protiv Ministarstva

Godine 2015. Grad Drniš, odnosno gradonačelnik, pokrenuo je tužbu protiv Ministarstva u kojemu je GIRK Kalun bila isključivo zainteresirana strana, a ne tuženik.Presudom je iz formalno-pravnih razloga poništena jedna od naših dozvola za gospodarenje otpadom te smo stoga odmah prestali s obavljanjem svih djelatnosti iz te dozvole. Potom smo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike podnijeli zahtjev za izdavanje nove dozvole, što spada u standardnu praksu u kojoj nema ništa senzacionalno.
Razlozi koji su navedeni u obrazloženju presude odnose se isključivo na administrativne formalnosti te se ni u jednom segmentu ne odnose na tehničke i/ili tehnološke nedostatke u opremljenosti i kapacitiranosti našeg postrojenja. U sklopu zahtjeva predana je sva popratna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje zakonskih preduvjeta za obavljanje te djelatnosti prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Postupak ishođenja dozvola potpuno je transparentan iprilikom izdavanja bilo koje dozvole za gospodarenje otpadom nadležno tijelo javno objavljuje sve elaborate gospodarenja otpadom, a predstavnici Ministarstva obavljaju očevide postrojenja kojima se izdaju dozvole i izravno na lokaciji provjeravaju ispunjavaju li postrojenja i oprema zakonske kriterije. Postupak je još u tijeku,ali smo uvjereni da objektivno ispunjavamo sve kriterije te da nadležni u Ministarstvu neće pasti pod utjecaj jeftinog populizma, već će o našem zahtjevu odlučiti na temelju objektivnih činjenica i zakona.

Društveno odgovorno poslovanje i značaj za lokalnu zajednicu

GIRK Kalun d.d. tvrtka je koja djeluje na tržištu koje nije jednostavno i u stalnoj je borbi s vrlo jakom konkurencijom. Da bi se zadovoljili svi uvjeti i da bi se opstalo na tržištu, svi poslovni procesti moraju biti iznimno pažljivo vođeni. Ova vrsta industrije je niskoprofitabilna i ne spada u visokoprofitabilne ili industrije u porastu, kao što je to turizam koji se razvija na obali. Unatoč svim teškoćama u poslovanju i stalnoj borbi za opstanak, GIRK Kalun daje sve od sebe da zadrži stotinjak radnih mjesta koja su trenutačno aktivna i iznimno mnogo znače za slabo razvijenigrad Drniš. Od navedenog broja, gotovo je 15% visokoobrazovanih kadrova, među kojima ima i nositelja doktorske titule. Razvidno je što taj potencijal znači za grad Drniš koji u posljednje vrijeme, nažalost, bilježistalne odlaske mladih i obrazovanih zbog nedostatka bilo kakvih razvojnih programa. GIRK Kalun trenutačno zapošljava gotovo 5% ukupnog stanovništva grada Drniša i pri tome nesebično u skladu sa svojim mogućnostima pomaže onima kojiiz gradskog proračuna dobivaju nedovoljno ili ništa sredstava,kao što su sportski klubovi i kulturne udruge.
GIRK Kalun d.d. tvrtka je od strateškog značaja za Drniš, ali i za Županiju i kao takva bi trebala biti izvan osobnih animoziteta te isključivo tretirana prema objektivnim kriterijima.

UPRAVA
GIRK KALUN d.d.
Stjepana Radića 5
22 320 Drniš


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background