Nema dozvola za sunčeve elektrane dok se ne donesu izmjene i dopune PP Grada Drniša

- 14. ožujka 2012.

– “Do donošenja novih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Drniša koje su u tijeku, na području Grada Drniša ne mogu se graditi objekti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora jer važeći Prostorni plan ne previđa lokacije za smještaj takvih građevina.

U novim izmjenama i dopunama Prostornog plana u kartografskom dijelu točno će biti određena lokacija za smještaj sunčevih elektrana a do tada lokacijska dozvola potencijalnim investitorima ne bi se smjela izdati, kako ne bi došlo do zloupotrebe prostora.

Posebno se to odnosi na izgradnju solarnih elektrana Kaočine 1, Kaočine 2 te Radonić, gdje zainteresirani investitori žele gradnju takvih objekata u neposrednoj blizini kuća, zbog čega su se pobunili i tamošnji Mjesni odbori”, takav Zaključak jednoglasno je usvojilo drniško Gradsko vijeće na svojoj zadnjoj sjednici održanoj u petak.

Naime, toliko je interesa za izgradnju sunčevih elektrana na drniškom području da kad bi se svi realizirali nisam siguran bi li na miljevačkoj ravnici pedalj prostora ostao nepokriven, kazao je na sjednici predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Josip Begonja,

– Stoga Točkastim izmjenama PPU-a a koje se donose brže nego cjelokupne izmjene i dopune koje su u tijeku definirat ćemo prostor na kojem se takve građevine mogu raditi a mislim da 150 ha koliko je predviđeno novim izmjenama PPU-a na području Miljevačkog gaja nije malo, kazao je Begonja.

Očitovanje Gradskog vijeća Grada Drniša zatražio je gradonačelnik Drniša Ante Dželalija a povodom u siječnju mu dostavljenog dopisa Vijeća mjesnih odbora Kaočina, Ključa, Karalića, Drinovaca, Širitovaca, Brištana i Bogatića koji se protive izgradnji takvih objekata u građevinskim zonama i u blizini kuća.

Na problem je na sjednici Gradskog vijeća u ime kluba vijećnika HDZ-a ukazao Ante Pleadin,

– “Potencijalni investitor na tri lokacije i to u neposrednoj blizini Kaočina te u samom centru Radonića, želi postaviti solarne elektrane veličine po 3,5 hektara. Ljudi na terenu su protiv toga. I mi smo se u nekoliko navrata izjasnili da smo protiv takvog korištenja prostora na području Grada Drniša. Naglašavam da nismo protiv solarnih elektrana. Izmjenama i dopunama prostornog plana koje su u tijeku predvidjeli smo 150 ha za solarne elektrane na području koje se nalazi uz granicu sa Općinom Promina. Zašto smo protiv Kaočina i Radonića? Prvenstveno zbog toga što niti jedan od investitora ne želi napraviti Studiju utjecaja na okoliš a nemamo informaciju da je u Hrvatskog igdje ijedna napravljena do sada, ali i zbog toga što bi na tim područjima solari zauzeli prostor neposredno uz naselja a u Radoniću je usred sela”, upozorio je Pleadin dodajući kako je proteklih mjeseci po pitanju rješavanja ovoga problema bitno bilo samo tko je u cijeloj priči moćniji i utjecajniji.

Ljudi koji žive u tim selima nisu utjecajni i ne mogu zaštiti sebe i svoje mjesto, istaknuo je vijećnik Pleadin, 

– ” Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju dobio je zahtjev za izdavanje lokacijskih dozvola za izgradnju tih elektrana. Među ostalim tražili su mišljenje Grada Drniša pozivajući se na članak 131. važećeg drniškog prostornog plana. Grad je odgovorio da se ne protivi. U famoznom članku 131. nije detaljno opisano u kojim situacijama može doći do instalacije solarnih panela ili elektrana. Na naše upite izrađivač plana iz tvrtke „Urbing” d.o.o. kazali su da se to odnosilo isključivo na to da se paneli mogu postaviti na industrijske objekte ili na kuće. No u dopisu grada Drniša prema Šibensko kninskoj županiji toga nema, čemu je investitoru ostavljena mogućnost izgradnje gdje hoće. Držim da to nije u redu i da je Grad trebao reagirati, u najmanju ruku obavijestiti ljude na terenu. Unatoč tome Županijski Upravni odjel daje negativno rješenje. Tada se u cijeloj priči pojavljuje odvjetnik Kruno Peronja kao nekakav lobist, kojemu su očigledno otvorena vrata svih ureda, i koji može riješiti svaki problem. Pa se žalio Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja koje poništava rješenje Šibensko kninske županije. U obrazloženju odluke ministarstvo solarnu elektranu tretira kao infrastrukturni objekt!? Iako u zakonu u prostornom uređenju i gradnju gdje se definira infrastruktura nigdje se ne može naći da je solarna elektrana infrastruktura”, kazao je vijećnik Ante Pleadin.

Zainteresirani građani tada pokreću upravni spor za sve tri lokacije.

– “Cijela priča ide dalje jer u ponovljenom postupku dobivanja lokacijske dozvole svoju suglasnost trebao je dati Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Županije Šibensko kninske. Pročelnica Sanja Matešić Slavica izdaje nekakvo očitovanje iako to nije u njenoj ingerenciji. Naime ona može ili ne može izdati rješenje, ali svjesna je očito da ide u prilog investitoru te da radi kontra propisa pa donosi nekakvo očitovanje u kojem ne govori ništa ali daje za pravo investitoru, sama pobijajući članke statuta Šibensko kninske županije jer trebala bi štititi prostor i interese građana. A zašto to ne radi? Ja kod sebe imam Priručnik za investitore nositelje projekata sunčevih elektrana a koji se temelji na Zakonu o zaštiti okoliša u kojemu članak 37. kaže da ona treba izdati Potvrdu o prihvatljivosti što nije napravila jer ne može, ili može donijeti Rješenje kojim utvrđuje da zahvat može utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je potrebno provesti postupak glavne ocjene zahvata koji zahtjeva javni uvid, a to im očito ne odgovara jer ne bi prošlo. I tako ona nije odradila svoj posao”, istaknuo je Pleadin u obraćanju drniškom Gradskom vijeću.

Na koncu kazao je kako zadnji dopis koji najbolje govori o čemu se radi je stigao od ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje suočeno sa nizom problema na terenu za izgradnju solarnih elektrana, uputilo je dopis jedinicama lokalnih samouprava u kojemu stoji da je riječ o objektima koji imaju proizvodu namjenu, a ne o infrastrukturi.

– “Izražavam nezadovoljstvo i županom Šibensko kninskim Goranom Paukom i pročelnikom ureda župana Novicom Ljubičićem koji su nam osporili pravo uvida u spis. Jer mjesni odbori temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražili su dopisom uvid u spise još krajem siječnja a odgovor do danas nismo dobili”, na koncu je kazao Pleadin. 

U Zaključku koje je Gradsko vijeće Drniša jednoglasno usvojilo još se navodi kako traženi zahvat izgradnje sunčanih elektrana na lokacijama u Kaočinama i Radoniću nije bio predmet javne rasprave niti je bio predviđen u postupku pribavljanja suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja prilikom donošenja PPU te njegovih izmjena i dopuna.

“Prostor sela Kaočine u prostorno-planskoj dokumentaciji već je proglašen III. zonom sanitarne zaštite, a u neposrednoj blizini nalazi se rijeka Čikola te NP „Krka”, tlo je izrazito porozno, a na rijeci Čikoli nizvodno nalazi se i vodozahvat pitke vode. Pored toga u Pravilniku o prijelazima za divlje životinje („Narodne novine”, broj 5/07), uređeno je da se u smislu zaštite divljih životinja koje koriste prijelaze II. kategorije, zabranjuju ljudske aktivnosti s trajnim učinkom na funkcionalnost prijelaza, a postavljanje solarnih elektrana na navedenim zamišljenim česticama na području naselja Kaočine više je nego sigurno da bi narušavalo koridore prijelaza krupne divljači (veprovi i srne) prema rijekama Čikoli i Krki, te je u svezi s tim svoje negativno mišljenje dalo je i lovačko društvo „Kamenjarka” Drniš koje gospodari predmetnim lovištem na spomenutim lokacijama navedenih naselja”, stoji u jednogalsno usvojenom zaključku. 

solari2Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background