DRNIŠ: Javni poziv za predlaganje programa u područjima kulture i društvenih djelatnosti za 2019. godinu

- 11. siječnja 2019.

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija  od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 1/16),  i članka 70. Statuta Grada  Drniša (“Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije broj 15/09, 4/13, 11/13, 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 4/15), Gradonačelnik Grada Drniša raspisuje:

JAVNI POZIV
za predlaganje programa, projekata  i manifestacija u područjima kulture i društvenih djelatnosti koje provode udruge na području Grada Drniša za 2019. godinu

            Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija u područjima kulture i društvenih djelatnosti koje provode udruga na području Grada Drniša, za sufinanciranje tih programa, projekata i manifestacija za što su sredstva osigurana u proračunu Grada Drniša za 2019. godinu.

Prijave se podnose:

a) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Grad Drniš

b) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno–karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi udruga za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje mladih u društvu,  programi strukovnih udruga, programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i svih drugih humanitarnih organizacija.

Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge koje:

– su registrirane temeljem Zakona o udrugama (NN broj 74/14 i 70/17)  i imaju registrirano sjedište na području Grada Drniša  ili registriranu podružnicu na području Grada Drniša,

– su ispunile obaveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Drniša,

– nemaju dugovanja prema proračunu Grada Drniša,

– pri provedbi programa, projekata ili manifestacije neposredno rade s korisnicima ili članovima udruge i doprinose razvoju civilnoga društva na području Grada Drniša.

Prijava na javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni  i ovjereni i to:

1. OBRAZAC 1. Obrazac za prijavu programa/projekata koji provode udruge na području grada Drniša za 2019. godinu

2. OBRAZAC 2. Obrazac za prijedlog proračuna troškova provedbe programskih/projektnih aktivnosti

3. OBRAZAC 3. Izjava o partnerstvu (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu).

4. OBRAZAC 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

5. Rješenje o upisu u registar udruga RH  (samo za udruge koje se javljaju prvi put na Javni poziv).

6. Potvrdu Upravnoga odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti o ne postojanjuduga prema Gradu Drnišu

Korisnici koji su i 2018. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Drniša u obavezi su priložiti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini, ispunjeno na obrascu PROR – POT.

Prijedlozi projekata/programa  i manifestacija sukladno ovom pozivu dostavljaju se na adresu:

GRAD DRNIŠ, Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš

uz naznaku „Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija u području kulture i društvenih  djelatnosti koje provode udruge na području Grada Drniša za 2019. godinu“. – Ne otvaraj

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnici Grada Drniša zaključno do 8. veljače 2019. godine do 14,00 sati.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici, kao ni prijedlozi podnositelja prijava koji nisu dostavili Gradu Drnišu cjelovito izvješće za prethodnu godinu.

Obavezni obrasci prijava dostupni su na web stranici grada Drniša,  www.drnis.hr;

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon  022/88 88 35 ili na e–mail: financije@drnis.hr.

KLASA:402-07/19-70/1
URBROJ:2182/06-19-01

                                                                                                        GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Grada Drniša 09. siječnja 2019. godine.

Obrasci se nalaze na linku: https://www.drnis.hr/aktualno/javni-pozivi/2102-javni-poziv-za-predlaganje-programa-projekata-i-manifestacija-u-podrucjima-kulture-i-drustvenih-djelatnosti-koje-provode-udruge-na-podrucju-grada-drnisa-za-2019-godinu


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background