Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Promina

- 8. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 944-05/19-01/1

URBROJ: 2182/09-19-03

Oklaj, 07. studenog 2019.

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka  9. i 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja imovinom u vlasništvu općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 04/16), članka 54. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 02/18 i 07/18), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Promina (KLASA: 944-05/19-01, URBROJ: 2182/09-19-01 od 07. studenog 2019.) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Promina (KLASA: 944-05/19-01, URBROJ: 2182/09-19-02 od 07. studenog 2019. godine) općinski načelnik dana 07. studenog 2019. godine objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Promina

 1. Objavljuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Promina i to:

 NEKRETNINA I.

 •  čest. zem. 574/29 k.o. Puljane, površine 620 m², početna cijena 3.620,80 EUR ili 26.739,61 kuna (tečaj na dan: 19.07.2019.), vlasnički dio 1/1 Općina Promina (broj ZK uloška: 682, posjedovni list: 542), OIB: 79734182959, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj

 NEKRETNINA II.

 •  čest. zem. 574/30 k.o. Puljane, površine 620 m², početna cijena 3.620,80 EUR ili 26.739,61 kuna (tečaj na dan 19.07.2019.), vlasnički dio 1/1 Općina Promina (broj ZK uloška: 682, posjedovni list: 542), OIB: 79734182959, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj
 1. Kratki opis i namjena nekretnina: radi se o izgrađenom građevinskom zemljištu (izgrađeno građevinsko područje naselja, pretežno stanovanje), u naravi se radi o neuređenom zemljištu obraslo travom i niskim raslinjem, te djelomično niskim stablima. Zemljište je prilično ravno, te položeno SI – JZ.
 2. Početna prodajna cijena nekretnina – zemljišta, utvrđena je sukladno Elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnine, oznaka: 30/2019-07 izrađen od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Gustav Červar dipl.ing.građ., ne može biti manja od 43,13 kn/m².
 3. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu min. 10 % početne cijene na žiro račun Općine Promina, IBAN HR8723900011829800000, model HR 68, poziv na broj 7757 – OIB natjecatelja.

U slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina se uračunava u plaćanje konačnog iznosa iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim kandidatima, koji nisu uspjeli u postupku natječaja vraća.
Izabrani sudionik u natječaju gubi pravo na povrat jamčevine:

   • ako odustane od natječaja
   • ako odustane od sklapanja ugovora iz neopravdanih razloga ili
   • ako ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku
 1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
  Ponuditelji uz ponudu trebaju dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:
   1. ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) ili naziv i sjedište te OIB ponuditelja (pravna osoba)
   2. za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje
   3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva za strane osobe
   4. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od min. 10 % od početne prodajne cijene
   5. iznos ponuđene cijene po četvornom metru
   6. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
   7. potvrdu Porezne uprave da nema dospjelog nepodmirenog duga prema RH
   8. potvrdu Općine Promina da nema dospjelog nepodmirenog duga prema Općini Promina
 1. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“.
 2. Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom (ponude se dostavljaju odvojeno): „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE I – NE OTVARAJ“  I/ILI  „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE II – NE OTVARAJ“ na adresu prodavatelja Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, putem pošte ili neposredno na protokol u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina u roku od 15 dana od dana objave natječaja, i adresom ponuditelja. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.
 3. Rok za sklapanje Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem je 30 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.
 4. Razlog za raskid Ugovora: nepridržavanje odredbi iz sklopljenog Ugovora.
 5. O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obavješteni nakon donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude ili Odluke o odbacivanju nepravovremenih ponuda ili Odluke o odbijanju ponuda zbog neispunjenja uvjeta iz natječaja, u roku od 5 dana od dana donošenja.
 6. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 7. Prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, odnosno prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 8. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.
 9. Porez na promet nekretnina, troškove ovjere i prijenosa vlasništva snosi kupac.
 10. Natječaj će se provesti sukladno odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja imovinom u vlasništvu općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 04/16).

Sve informacije vezane uz ovaj natječaj mogu se dobiti na broj telefona 881-018 ili putem e-maila:  pravna.sluzba@promina.hr

Općinski načelnik:
Tihomir Budanko

Prilog:

Dostaviti/ objava:

 1. Radio postaja Drniš d.o.o.
 2. promina.hr
 3. Oglasna ploča Općine Promina
 4. Pismohrana – ovdje

Nakladnik: Radio postaja Drniš d.o.o.

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background
hrCroatian