Grad Drniš mladim obiteljima prodaje i sufinancira kupnju terena za gradnju obiteljske kuće

- 3. svibnja 2019.

Grad Drniš objavio je Javni natječaj za prodaju građevinskih čestica, parcela u vlasništvu Grada Drniša za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a nalaze se u Drnišu na predjelu „Pazar“.

Grad Drniš će u skladu za svojim programima i mjerama sufinancirati mladim obiteljima rješavanje stambenog pitanja, a ovisno prema ostvarenim bodovima sufinanciranje može biti i do 100 tisuća kuna.

Za kumulativni zbroj bodova može se ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za 20 i manje bodova sufinanciranje iznosi 50.000,00 kn;
 • za 25 do 30 bodova sufinanciranje iznosi 60.000,00 kn;
 • za 35 do 40 bodova sufinanciranje iznosi 70.000,00 kn;
 • za 45 bodova sufinanciranje iznosi 85.000,00 kn;
 • za 50 i više bodova sufinanciranje iznosi 100.000,00 kn;

Maksimalna visina sufinanciranog iznosa od strane Grada Drniša je 50% ponuđene cijene od strane kupca zemljišta po m2 za ostvarenih 50 i više bodova što odgovara maksimalnom iznosu sufinanciranja u visini od 100.000,00 kuna.
Prijava na ovu mjeru tijekom godine moguća je samo do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Drniša za ovu namjenu.

Opći kriteriji bodovanja:

 • za svakog bračnog ili izvanbračnog druga mlađeg od 41 godine života na dan raspisivanja natječaja = 5 bodova
 • za svako dijete (maksimalno 20 bodova)  = 5 bodova
 • za status podstanara na području Grada Drniša najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor ili izjava kod javnog bilježnika) =  5 bodova
 • za status podstanara van području Grada Drniša najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor ili izjava kod javnog bilježnika) = 3 boda
 • za stanovanje kod roditelja jednog od bračnih ili izvanbračnih drugova, odnosno roditelja za jednoroditeljsku obitelj ili samohranog roditelja najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja (dokaz: ovjeren ugovor ili izjava kod javnog bilježnika )  = 5 bodova

  Posebni kriteriji bodovanja:
 • Obrazovanje: SSS = 5 bodova, VŠS = 10 bodova, VSS = 15 bodova
 • Mjesečna primanja od nesamostalnog ili samostalnog rada:
  < 2.500,00 kn/članu obitelji = 15 bodova

  > 2.501,00 kn/članu obitelji = 10 bodova

Pod pojmom „mlada obitelj“ sukladno Programu mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša smatra se podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 41. godinu života, te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put u trenutku raspisivanja javnog natječaja za prodaju zemljišta.

Mladom obitelji, također, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetima iz prethodnog stavka.

Pod pojmom „stambeni objekt“ smatra se obiteljska stambena zgrada u skladu s posebnim propisima i dokumentima prostornog uređenja, navedeno je u natječajnoj dokumentaciji. 

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđena je u skladu s procijenjenom vrijednosti zemljišta od strane stalnog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina Damira Čogelje, dipl. ing. građ., prema kojem procijenjena vrijednost neizgrađenog građevinskog zemljišta u stambenoj zoni u gradu Drnišu na predjelu „Pazar“, iznosi 220,00 kn/m2 .

Najpovoljniji ponuditelj je onaj tko, pored ispunjavanja gore navedenih uvjeta, za predmetno građevinsko zemljište ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene (kn/m2 ) te ispuni ostale natječajne uvjete.

U prodaju ide 7 od 16 terena koliko ih Grad ima u svom vlasništvu, u četvrti ‘Pazar’. 

Obaveza kupca zemljišta je da u roku od tri godine od dana izdavanja Rješenja o visini iznosa sufinanciranja kupovine građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Drniša, ishodi građevinsku dozvolu, da od dana pravomoćnosti dozvole u roku od 12 mjeseci započne s izgradnjom objekta te da u roku od pet godina od dana izdavanja Rješenja o visini iznosa sufinanciranja završiti izgradnju vlastitog stambenog objekta do razine roh-bau.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u dnevnom tisku.

Za provedbu natječaja biti će imenovano peteročlano povjerenstvo.

Natječajna dokumentacija se može podići svakog radnog dana u Gradu Drnišu, Trg kralja Tomislava 1, Drniš, u vremenu od 8.00 do 13.00 sati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Drniša www.drnis.hr gdje se nalaze i potrebni obrasci za prijavu.

Link je: https://www.drnis.hr/aktualno/natjecaji/2295-javni-natjecaj-radi-prodaje-gradevinskog-zemljista-u-vlasnistvu-grada-drnisa-za-rjesavanje-stambenog-pitanja-mladih-obitelji

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background