Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina

- 17. listopada 2019.

Objavljujemo Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina. Riječ je o građevinskom zemljištu površine 997 m², početna cijena  je 41,16 kn/m² odnosno ukupno 41.036,52 kuna, vlasnički dio 1/1 Općina Promina (broj ZK uloška: 831, posjedovni list: 642).

Početna prodajna cijena utvrđena je sukladno Elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnine od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina i ne može biti manja od 41,16 kn/m².

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu min. 10 % početne cijene na žiro račun Općine Promina.

U slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina se uračunava u plaćanje konačnog iznosa iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim kandidatima, koji nisu uspjeli u postupku natječaja vraća.

Pravo podnijeti ponudu imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE P4 – NE OTVARAJ“  na adresu prodavatelja Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, putem pošte ili neposredno na protokol u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina u roku od 15 dana od dana objave natječaja, i adresom ponuditelja. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, odnosno dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

Rok za sklapanje Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem je 30 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

O rezultatu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni nakon donošenja Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude ili Odluke o odbacivanju nepravovremenih ponuda ili Odluke o odbijanju ponuda zbog neispunjenja uvjeta iz natječaja, u roku od 5 dana od dana donošenja.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Napomena: Ponuditelj odnosno Kupac dužan je o svom trošku i svom angažmanu izvršiti parcelaciju predmeta kupoprodaje (građevinsku česticu formirati u zasebnu katastarsku/zk česticu).

Sve informacije vezane uz ovaj natječaj mogu se dobiti na broj telefona 881-018 ili putem e-maila: pravna.sluzba@promina.hr

Javni natječaj i ostali dokumenti su na poveznicama:

Grafički prikaz – P4

Ponudbeni list – OBRAZAC 1

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina2

Nakladnik: Radio postaja Drniš d.o.o.

 


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background