Grad Drniš objavio je novi Javni natječaj za mlade obitelji

- 4. studenoga 2019.

Na službenoj web stranici Grada Drniša objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje kupnje stambenog objekta (kuće ili stana) na području Grada Drniša – MJERA 3. Programa.

Tako se na Javni natječaj može javiti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • da bar jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 41 godinu života na dan raspisivanja Javnog natječaja,
 • sufinanciranje Grada Drniša glede rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša je jednokratno i ne može se kombinirati s drugim mjerama u okviru Programa,
 • prijavitelj na Javni natječaj može biti jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova ili oba zajedno, kao i samohrani roditelj,
 • djeca članovi mlade obitelji ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji,
 • osobe mlađe od 18 godina ne mogu biti ponuditelji/prijavitelji na raspisani natječaj,
 • svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje, nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjenu iznajmljivanju, da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici ili suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
 • svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji prvi put rješavaju stambeno pitanje nemaju građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka, osim građevinskog zemljišta koje je predmet prijave,
 • da bračni ili izvanbračni drugovi nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i da nisu isto otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, odnosno da nisu kupili stan u Programu društveno poticane stanogradnje (POS) i otuđili ga nakon proteka zakonskog roka zabrane otuđenja odnosno stvarno pravnog raspolaganja ili pak i prije isteka tog roka pod uvjetima propisanim Zakonom,
 • da jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova ima prebivalište na području Grada Drniša, najmanje 6 mjeseci prije objave javnog natječaja, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga uz uvjet da bračni drug koji nema prebivalište na području Grada Drniša priloži izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se namjerava stalno nastaniti u obiteljskoj kući koju će izgraditi na svojoj čestici zemlje pod uvjetima Programa,
 • da je bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova zaposlen na neodređeno vrijeme ili da ima stalna primanja (plaća ili mirovina),
 • na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka.

Šime Cigić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša kazao nam je koja je maksimalna visina sufinanciranog iznosa od strane Grada Drniša:

 

Za kumulativni zbroj bodova iz kriterija za bodovanje za mjeru 3. može se ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za 20 i manje bodova sufinanciranje iznosi 30.000,00 kuna,
 • za 21 do 30 bodova sufinanciranje iznosi 40.000,00 kuna,
 • za 31 do 40 bodova sufinanciranje iznosi 50.000,00 kuna,
 • za 41 do 49 bodova sufinanciranje iznosi 60.000,00 kuna,
 • za 50 i više bodova sufinanciranje iznosi 70.000,00 kuna.

Pročelnik nam je kazao i kakva su njegova očekivanja od Mjere 3. Programa:

 

Uz prijavu prijavitelj je dužan priložiti:

 • presliku osobne iskaznice podnositelja prijave i svih punoljetnih članova svoje obitelji,
 • uvjerenje o prebivalištu za maloljetne članove svoje obitelji,
 • vjenčani list,
 • rodni list za (svako) dijete,
 • kupoprodajni ugovor sklopljen nakon raspisivanja javnog natječaja za sufinanciranje kupnje obiteljskog stambenog objekta (kuće ili stana),
 • izjavu o ispunjenju općih uvjeta (Obrazac 2.), ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 3.), ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • izjavu da će prije isplate potpore dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu (Obrazac 4.) ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • dokaz o stručnoj spremi podnositelja prijave (preslika svjedodžbe ili diplome),
 • potvrdu poslodavca za svakog zaposlenog člana obitelji o ostvarenim primanjima za zadnja 3 (tri) mjeseca do objave natječaja,
 • za supružnika koji je nezaposlen potrebno je priložiti Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osim navedenih priloga uz prijavu, Povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti i dostavu druge dokumentacije bitne za ostvarivanje prava na sufinanciranje po ovom natječaju.

Pisane prijave u zatvorenom omotu s naznakom: PONUDA ZA NATJEČAJ – sufinanciranje kupnje stambenog objekta (kuće ili stana), podnose se na prijemnom uredu Grada Drniša ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava broj 1, 22320 Drniš. Rok za podnošenje prijave po javnom natječaju je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, a pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je do zadnjeg dana roka za podnošenje prijava do 14,00 sati dostavljena na prijemnom uredu Grada Drniša, kao i ona koja je preporučenom poštanskom pošiljkom predana pošti do zadnjeg dana roka.

Više informacija o Javnom natječaju, kao i obrasce potrebne za prijavu na natječaj možete pronaći na internetskoj stranici Grada Drniša.


Radio Drniš

Sviramo samo najbolje

Current track

Title

Artist

Background